• Компанийн засаглал
Банк бус санхүүгийн байгууллагын мэдээллий ил тод, нээлттэй байдал ББСБ-ын засаглал Компанийн засаглалын хамгийн чухал үзүүлэлтийн нэг болох байгууллагын мэдээллийн ил тод, нээлттэй байдлыг ББСБ-ын хүрээнд авч судлахад дараа
Оролцогч талуудын эрх ББСБ-ын засаглал ББСБ-ын Оролцогч талуудын эрхийг судлахад дараах үр дүнгүүд гарсан байна.
Банк бус санхүүгийн байгууллагын хувьцаа эзэмшигчдийн эрх тэгш харилцаа ББСБ-ын засаглал Хувь нийлүүлэгчдийн хандлага өөрчлөгдөж бизнесээ өргөжүүлэх, зах зээлээ нэмэгдүүлэхээр гүйцэтгэх захирлаар хараат бус мэргэжлийн хүнийг томи
Банк бус санхүүгийн байгууллагын хувьцаа эзэмшигчдийн эрх ББСБ-ын засаглал Банк бус санхүүгийн байгууллагуудын хувьд судалгаа хийж үзэхэд:
Монгол улсын компанийн засаглалын хөгжил Хувьцаат компанийн засаглал Компанийн сайн засаглалын зарчмыг практикт хэвшүүлэх нь улс орны эдийн засгийн хөгжлийн үндэс болсон компаниудыг хөгжүүлэх, тэдний санхүү эд
Засаглалын тухай Хувьцаат компанийн засаглал “Засаглал” хэмээх ойлголтын хамрах хүрээ янз бүр, утга олон бөгөөд улс орныг засаглах, өрх гэрийг засах, өөрийн биеийг засахын аль алиныг нь
Банкны засаглалын индексийн интервал үнэлгээний шалгуур Банкний засаглал Засаглалын индексийн үзүүлэлтийн үнэлгээгээр Монголын банкны салбарын засаглал нь 74 оноогоор 2-р интервал буюу “засаглалын суурь тавигдаж б
Банкуудын ил тод, нээлттэй байдлын индекс Банкний засаглал Банкны үйл ажиллагааны ил тод байдлыг нэмэгдүүлэх нь зохистой засаглалын үр ашигтай хэрэгжүүлэлтийн чухал бүрэлдэхүүн хэсэг юм.
ТУЗ-ийн гишүүдийн хариуцлага Төрийн өмчит ХК-ийн засаглал ТУЗ-ийн гишүүд стратеги бодлого тодорхойлох, менежментийн үйл ажиллагааг хянах, үнэлэлт дүгнэлт өгөх зэрэг үүргээ биелүүлэхэд шаардлагатай э
Дотоод аудит Төрийн өмчит ХК-ийн засаглал Компаниуд ихэвчлэн дотоод аудитыг зөвхөн санхүүгийн хяналт гэж ойлгодог бөгөөд түүний үйл ажиллагаа, хууль зүйн нийцлийн үүргийг төдийлөн ой
Ил тод байдал, тайлагнал Төрийн өмчит ХК-ийн засаглал Компанийн сайн засаглалын үндсэн зарчим нь хувьцаа эзэмшигчид болон хөрөнгө оруулагчдад үндэслэл бүхий шийдвэр гаргахад компанийн санхүүгийн
Оролцогч талуудтай харилцах харилцаа Төрийн өмчит ХК-ийн засаглал Компанийн засаглал нь зээлдүүлэгчид, компанийн ажиллагсад зэрэг оролцогч талуудын эрх ашгийг хүндэтгэн тэдний өмнө хүлээсэн үүргээ бүрэн хүл
Бүх хувьцаа эзэмшигчдэд тэгш, шударга хандах зарчмын хэрэгжилт Төрийн өмчит ХК-ийн засаглал ЭЗХАХБ-аас гаргасан компанийн сайн засаглалын зарчмуудын нэг нь ижил төрлийн хувьцаа эзэмшигчдэд тэгш эрх эдлүүлж тэднийг ижил төрлийн мэдээ
Засгийн газар ТӨК-ийн хувьцаа эзэмшигчийн эрхээ хэрэгжүүлж байгаа байдал Төрийн өмчит ХК-ийн засаглал Төрийн байгууллага нь ТӨК-ийн тухай бүрэн мэдээлэлтэй, идэвхитэй хөрөнгө оруулагч нь байж, ТӨК-ийн засаглал нь ил тод, хариуцлагатай, мэргэж
Үйл ажиллагааны зохицуулалтын үр дүнтэй тогтолцоо бүрдсэн байдал Төрийн өмчит ХК-ийн засаглал ТӨК-ийн эрх зүйн зохицуулалтын тогтолцоо нь Эдийн засгийн хамтын ажиллагаа, хөгжлийн байгууллага (ЭЗХАХБ)-аас гаргасан Компанийн засаглалын
Төрийн өмчит компанийн засаглал Төрийн өмчит ХК-ийн засаглал Судалгааг төрийн өмчит компанийн (ТӨК)-уудын засаглалын өнөөгийн байдлыг үнэлэх зорилгоор явуулсан.
Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчийн эрх, түүнийг хэрэгжүүлэх боломж Хувьцаат компанийн засаглал Хувьцаа эзэмшигч нь өөрийн эзэмшиж буй хувьцааны хэмжээгээр санал өгөх замаар компанийг удирдахад оролцох эрхтэй.
Хараат бус аудитын тогтолцоо Аудитын компанийн засаглал Чой.Чимидсүрэн /Монголын Мэргэшсэн Нягтлан Бодогчдын Институт/
Даатгалын байгууллага ба гэр бүлийн компанийн засаглал Даатгалын засаглал Бэлтгэсэн: А.Март /Төслийн Удирдлага Хөгжлийн Хүрээлэнгийн мэргэжилтэн/
Компанийн засаглалын сургалтанд шинээр хамрагдсан хүмүүс
Сургалтанд хамрагдагсдын нэрс Тийм

Ч. Соронзонболд -ийн

Б. Ангар -ийн

Д. Дуулал -ийн

Э. ванчинхүү -ийн

О. Өлзийхутаг -ийн

Ц. Ганзориг -ийн

Ц. Гэрэлтуяа -ийн

Г. Дөлгөөн -ийн

С. Сонинбилэг -ийн

А. Дэжидмаа -ийн