• Компанийн засаглал
Ёс зүйн дүрэм, хувь нийлүүлэгчдийн бодлого ба эрх Даатгалын засаглал Компанийн мэргэжлийн ёс зүйн дүрмийг ТУЗ боловсруулан хэрэгжүүлэх түгээх нь онцгой ач холбогдолтой.
ТУЗ-ийн гүйцэтгэл, үнэлгээ Даатгалын засаглал Компанийн гүйцэтгэлийн үнэлгээний систем нь ТУЗ-ийн цалин, сургалтын хэрэгцээ, шаардлага дүрэм журмын шинэчлэл, хязгаарлалтын хэрэгцээ шаард
ТУЗ-ийн хариуцлага Даатгалын засаглал ТУЗ-ийн гишүүдийн үүрэг хариуцлагыг тодорхой, ойлгомжтой болгохын тулд ТУЗ-ийн гишүүдтэй хөдөлмөрийн гэрээнээс гадна тусгай нэмэлт гэрээг хи
ТУЗ-ын бүтэц зохион байгуулалт Даатгалын засаглал ТУЗ-ийн хэмжээ хэт бага эсвэл хэт их байх нь бүтээмжийг бууруулах учраас тэнцвэрт байдлыг хангах нь чухал.
Даатгалын компанийн засаглал Даатгалын засаглал Компанийн засаглалыг сайжруулахын тулд даатгалын компаниуд аудитын бүтэц, бодлогыг анхаарах шаардлагатай.
Хадгаламж зээлийн хоршооны ил тод нээлттэй байдал ба тайлагнал ХЗХ-ны засаглал ХЗХ-д жилийн тайланд тусгах мэдэллийн агуулга, бүтэц нь хялбар ойлгомжтой бөгөөд бүрэн бүтэн, ил од, нээлттэй байх асуудлыг анхаарч, өөрчлөл
Хадгаламж зээлийн хоршооны Үндсэн Үйл Ажиллагаа (ҮҮА) буюу гишүүдэд хүргэх үйлчилгээний эрх тэгш байдал ХЗХ-ны засаглал ХЗХ-дын үндсэн үйл ажиллагаа буюу гишүүддээ хадгаламж, зээлийн үйлчилгээг эрх тэгш хүргэх нь сайн байна.
Хадгаламж зээлийн хоршоодын засаглал ХЗХ-ны засаглал 2013 оны 2 дугаар сарын 6-ны байдлаар Монгол улсад нийт 145 Хадгаламж зээлийн хоршоо (ХЗХ) үйл ажиллагаа явуулж байгаа бөгөөд тэдгээрээс 22
Банк бус санхүүгийн байгууллагын төлөөлөн удирдах зөвлөлийн үүрэг хариуцлага ББСБ-ын засаглал ББСБ-ын ТУЗ-ийн үүрэг хариуцлагыг тодорхойлох зорилгоор ББСБ-ын үйл ажиллагааны тухай хууль, Монгол улсын компанийн засаглалын Кодекс, Басел
Банк бус санхүүгийн байгууллагын мэдээллий ил тод, нээлттэй байдал ББСБ-ын засаглал Компанийн засаглалын хамгийн чухал үзүүлэлтийн нэг болох байгууллагын мэдээллийн ил тод, нээлттэй байдлыг ББСБ-ын хүрээнд авч судлахад дараа
Оролцогч талуудын эрх ББСБ-ын засаглал ББСБ-ын Оролцогч талуудын эрхийг судлахад дараах үр дүнгүүд гарсан байна.
Банк бус санхүүгийн байгууллагын хувьцаа эзэмшигчдийн эрх тэгш харилцаа ББСБ-ын засаглал Хувь нийлүүлэгчдийн хандлага өөрчлөгдөж бизнесээ өргөжүүлэх, зах зээлээ нэмэгдүүлэхээр гүйцэтгэх захирлаар хараат бус мэргэжлийн хүнийг томи
Банк бус санхүүгийн байгууллагын хувьцаа эзэмшигчдийн эрх ББСБ-ын засаглал Банк бус санхүүгийн байгууллагуудын хувьд судалгаа хийж үзэхэд:
Монгол улсын компанийн засаглалын хөгжил Хувьцаат компанийн засаглал Компанийн сайн засаглалын зарчмыг практикт хэвшүүлэх нь улс орны эдийн засгийн хөгжлийн үндэс болсон компаниудыг хөгжүүлэх, тэдний санхүү эд
Засаглалын тухай Хувьцаат компанийн засаглал “Засаглал” хэмээх ойлголтын хамрах хүрээ янз бүр, утга олон бөгөөд улс орныг засаглах, өрх гэрийг засах, өөрийн биеийг засахын аль алиныг нь
Банкны засаглалын индексийн интервал үнэлгээний шалгуур Банкний засаглал Засаглалын индексийн үзүүлэлтийн үнэлгээгээр Монголын банкны салбарын засаглал нь 74 оноогоор 2-р интервал буюу “засаглалын суурь тавигдаж б
Банкуудын ил тод, нээлттэй байдлын индекс Банкний засаглал Банкны үйл ажиллагааны ил тод байдлыг нэмэгдүүлэх нь зохистой засаглалын үр ашигтай хэрэгжүүлэлтийн чухал бүрэлдэхүүн хэсэг юм.
ТУЗ-ийн гишүүдийн хариуцлага Төрийн өмчит ХК-ийн засаглал ТУЗ-ийн гишүүд стратеги бодлого тодорхойлох, менежментийн үйл ажиллагааг хянах, үнэлэлт дүгнэлт өгөх зэрэг үүргээ биелүүлэхэд шаардлагатай э
Дотоод аудит Төрийн өмчит ХК-ийн засаглал Компаниуд ихэвчлэн дотоод аудитыг зөвхөн санхүүгийн хяналт гэж ойлгодог бөгөөд түүний үйл ажиллагаа, хууль зүйн нийцлийн үүргийг төдийлөн ой
Компанийн засаглалын сургалтанд шинээр хамрагдсан хүмүүс
Сургалтанд хамрагдагсдын нэрс Тийм

О. Чимгээ -ийн

Ж. Оджаргал -ийн

Б. Сансар -ийн

Б. Шагж -ийн

Б. Мягмаржаргал -ийн

Х. Норовсүрэн -ийн

Н. Батжаргал -ийн

Б. Үлэмж -ийн

С. Сэргэлэн -ийн

Б. Энхмандах -ийн