• Компанийн засаглалын үндэсний тайлан
Компанийн засаглалын сургалтанд шинээр хамрагдсан хүмүүс
Сургалтанд хамрагдагсдын нэрс Тийм

М. Хандармаа -ийн

Б. Батбаяр -ийн

Д. Дашдулам -ийн

Y. Byounghwa -ийн

Д. Тунгалаг -ийн

Д. Цэрэндорж -ийн

K. Eun Kyeong -ийн

Б. Түвшинтөгс -ийн

Ч. Дэлгэрмаа -ийн

Д. Есөн-Эрдэнэ -ийн