• Ажлын алба

Зөвлөлийн ажлын алба

Үндэсний зөвлөлийн ажлын алба нийт 5 хүний бүрэлдэхүүнтэй үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Зөвлөлийн үндсэн үйл ажиллагааны хүрээнд зөвлөлийн дүрмийн төсөл, компанийн засаглалын сургалтын журам, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө болон зөвлөлийн өдөр тутмын холбогдох бусад ажлуудыг хариуцан ажилладаг.

Компанийн засаглалын сургалтанд шинээр хамрагдсан хүмүүс
Сургалтанд хамрагдагсдын нэрс Тийм

Г. Батжаргал -ийн

О. Өнөржаргал -ийн

Ш. Эрдэнэбаяр -ийн

Г. Амарсайхан -ийн

Б. Уянга -ийн

Д. Батбаатар -ийн

А. Насандэлгэр -ийн

Б. Пүрэвсүрэн -ийн

Ж. Барсболд -ийн

Г. Батмарал -ийн