• Ажлын алба

Зөвлөлийн ажлын алба

Үндэсний зөвлөлийн ажлын алба нийт 5 хүний бүрэлдэхүүнтэй үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Зөвлөлийн үндсэн үйл ажиллагааны хүрээнд зөвлөлийн дүрмийн төсөл, компанийн засаглалын сургалтын журам, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө болон зөвлөлийн өдөр тутмын холбогдох бусад ажлуудыг хариуцан ажилладаг.

Компанийн засаглалын сургалтанд шинээр хамрагдсан хүмүүс
Сургалтанд хамрагдагсдын нэрс Тийм

Л. Ойгонжав -ийн

Б. Гал-Эрдэнэ -ийн

Г. Мөнхцэцэг -ийн

З. Солонго -ийн

Г. Хандцоож -ийн

Т. Есөнтөмөр -ийн

Б. Батгэрэл -ийн

Э. Батжаргал -ийн

Д. Хулан -ийн

Э. Ганчимэг -ийн