Даатгалын компанийн засаглал

Эх сурвалж : Компанийн Засаглалын Үндэсний Зөвлөл

Нийтлэгдсэн : 2014.11.11

Компанийн засаглалыг сайжруулахын тулд даатгалын компаниуд аудитын бүтэц, бодлогыг анхаарах шаардлагатай.

Даатгалын компаниудын ТУЗ, гадны аудитор томилгооны хугацаанд зөвхөн аудитын үйлчилгээг үзүүлж, захиргаа болон ажил хэргийн зөвлөх үйлчилгээ эрхлэхийг хориглосон бодлогыг хэрэгжүүлэхгүй байна. Шалтгаан нь ТУЗ нэгдмэл сонирхолтой этгээдтэй хийх хэлцэл болон хараат бус дотоод хяналтын нэгжийг байгуулаагүйтэй холбоотой. ТУЗ-ын гишүүд аудитын хороо байгуулж ажилласнаар санхүүгийн тайлан, тооцоо үнэн байгаа эсэхийг хянаж, ил тод байлгахад оршино.

Даатгалын компаниудын хувьд аудитын бүтэц, бодлого, ангиллаас бусад нь 50%-аас дээш эмжилттай байгаагаас болон 4-р ангилал нь 80%-аас дэш үзүүлэлттэй байна.

Компанийн санхүү болон мэдээллийн ил тод байдал 75%-тай байгаа нь ТУЗ-ийн гишүүд, хувь нийлүүлэгчид хооронд ашиг сонирхлын зөрчил ихтэйгээс хувь нийлүүлэгчдийн бодлого, эрхийн эзлэх хувийн жин дундаж үзүүлэлтээс доогуур байгааг илтгэж байна.

Олон улсын жишгэр 75.333% буюу түүнээс дээш үзүүлэлттэй бол компанийн засаглалыг хангалттай хэрэгжүүлж байна гэж үзнэ. Манай орны хувьд үнэлгээний шалгуур нь өндөр боловч хувь нийлүүлэгчдийн эрх, аудитын бүтэц ба түүний бодлогод илүү анхаарч ажиллавал шалгуурыг давж чадна.

Компанийн засаглалын сургалтанд шинээр хамрагдсан хүмүүс
Сургалтанд хамрагдагсдын нэрс Тийм

Ш. Баясгалан -ийн

Б. Санчирдорж -ийн

М. Эрдэнэбат -ийн

П. Сарангэрэл -ийн

H. Thomas -ийн

Б. Батсайхан -ийн

Б. Баяржаргал -ийн

Ш. Идэр -ийн

Г. Ганхүү -ийн

Х. Ууганбаяр -ийн