• Компанийн засаглал
Ил тод байдал, тайлагнал Төрийн өмчит ХК-ийн засаглал Компанийн сайн засаглалын үндсэн зарчим нь хувьцаа эзэмшигчид болон хөрөнгө оруулагчдад үндэслэл бүхий шийдвэр гаргахад компанийн санхүүгийн
Оролцогч талуудтай харилцах харилцаа Төрийн өмчит ХК-ийн засаглал Компанийн засаглал нь зээлдүүлэгчид, компанийн ажиллагсад зэрэг оролцогч талуудын эрх ашгийг хүндэтгэн тэдний өмнө хүлээсэн үүргээ бүрэн хүл
Бүх хувьцаа эзэмшигчдэд тэгш, шударга хандах зарчмын хэрэгжилт Төрийн өмчит ХК-ийн засаглал ЭЗХАХБ-аас гаргасан компанийн сайн засаглалын зарчмуудын нэг нь ижил төрлийн хувьцаа эзэмшигчдэд тэгш эрх эдлүүлж тэднийг ижил төрлийн мэдээ
Засгийн газар ТӨК-ийн хувьцаа эзэмшигчийн эрхээ хэрэгжүүлж байгаа байдал Төрийн өмчит ХК-ийн засаглал Төрийн байгууллага нь ТӨК-ийн тухай бүрэн мэдээлэлтэй, идэвхитэй хөрөнгө оруулагч нь байж, ТӨК-ийн засаглал нь ил тод, хариуцлагатай, мэргэж
Үйл ажиллагааны зохицуулалтын үр дүнтэй тогтолцоо бүрдсэн байдал Төрийн өмчит ХК-ийн засаглал ТӨК-ийн эрх зүйн зохицуулалтын тогтолцоо нь Эдийн засгийн хамтын ажиллагаа, хөгжлийн байгууллага (ЭЗХАХБ)-аас гаргасан Компанийн засаглалын
Төрийн өмчит компанийн засаглал Төрийн өмчит ХК-ийн засаглал Судалгааг төрийн өмчит компанийн (ТӨК)-уудын засаглалын өнөөгийн байдлыг үнэлэх зорилгоор явуулсан.
Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчийн эрх, түүнийг хэрэгжүүлэх боломж Хувьцаат компанийн засаглал Хувьцаа эзэмшигч нь өөрийн эзэмшиж буй хувьцааны хэмжээгээр санал өгөх замаар компанийг удирдахад оролцох эрхтэй.
Хараат бус аудитын тогтолцоо Аудитын компанийн засаглал Чой.Чимидсүрэн /Монголын Мэргэшсэн Нягтлан Бодогчдын Институт/
Даатгалын байгууллага ба гэр бүлийн компанийн засаглал Даатгалын засаглал Бэлтгэсэн: А.Март /Төслийн Удирдлага Хөгжлийн Хүрээлэнгийн мэргэжилтэн/
Төрийн өмчит компаниудын засаглалын түвшин хангалтгүй байна Төрийн өмчит ХК-ийн засаглал Уул уурхайн яам, Нээлттэй нийгэм форумаас эрхлэн Төрийн өмчит уул уурхайн компаниудын засаглалын үнэлгээний судалгааг 2014 оны 05-08 дугаар
Компанийн засаглалын үндэсний тайлангийн товч танилцуулга Хувьцаат компанийн засаглал Компанийн засаглалын үндэсний зөвлөлийн гишүүн, Эдийн засгийн хөгжлийн яамны Инноваци, төр хувийн хэвшлийн түншлэлийн газрыг дарга С. Бэхбат
“Компанийн засаглалын кодекс”-ын шинэчилсэн найруулга Хувьцаат компанийн засаглал “Компанийн засаглалын кодекс”-ын шинэчилсэн найруулга
Төрийн өмчийн хяналт Төрийн өмчит ХК-ийн засаглал ТӨБAХГазрын ахлах мэргэжилтэн Н.Батбаатар
Банкны салбарын компанийн засаглал Банкний засаглал Банкны салбарын компанийн засаглалын үүсэл хөгжил, Монгол улсын банкны засаглалын хөгжлийн түүх, өнөөгийн хандлага
Аудитын тогтолцоо нь компанийн засаглалыг сайжруулах үндсэн хүчин зүйл болох нь: Аудитын компанийн засаглал Компанийн засаглал ба Аудитын тогтолцоо Үндэсний семинар 2013 оны 10-р сарын 4 Төрийн ордон
Нягтлан бодох бүртгэл, аудитын эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгох зарим асуудал Аудитын компанийн засаглал Нягтлан бодох бүртгэл, аудитын эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгох зарим асуудал Б.Болормаа МНБ, Докторант /Сангийн яамны НБББГазар/
НББ, Аудитын стандартыг мөрдөх талаар дэлхийн банкнаас өгсөн зөвлөмжүүд, эдгээрийн хэрэгжилт Аудитын компанийн засаглал Д. Бадамчимэг-Дэлхийн банкны санхүүгийн удирдлагын мэргэжилтэн
Компанийн засаглалын сургалтанд шинээр хамрагдсан хүмүүс
Сургалтанд хамрагдагсдын нэрс Тийм

О. Чимгээ -ийн

Ж. Оджаргал -ийн

Б. Сансар -ийн

Б. Шагж -ийн

Б. Мягмаржаргал -ийн

Х. Норовсүрэн -ийн

Н. Батжаргал -ийн

Б. Үлэмж -ийн

С. Сэргэлэн -ийн

Б. Энхмандах -ийн