• Үлгэрчилсэн дүрэм, журам заавар
ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ДҮРМИЙН ҮЛГЭРЧИЛСЭН ЗАГВАР БАТЛАХ ТУХАЙ
НЭГ.
НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ ДэлгэрэнгүйХаах
ХОЁР .
КОМПАНИЙН ЭРХ ЗҮЙН БАЙДАЛ ДэлгэрэнгүйХаах
ГУРАВ.
КОМПАНИЙН ЭРХЭМ ЗОРИЛГО, ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛ ДэлгэрэнгүйХаах
ДӨРӨВ.
КОМПАНИЙН ХУВЬ НИЙЛҮҮЛСЭН БОЛОН ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ ДэлгэрэнгүйХаах
ТАВ.
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧИЙН ЭРХ, ҮҮРЭГ ДэлгэрэнгүйХаах
ЗУРГАА.
КОМПАНИЙН ҮНЭТ ЦААСЫГ ГАРГАХ ХУДАЛДАХ, ЭРГҮҮЛЭН АВАХ ДэлгэрэнгүйХаах
ДОЛОО.
КОМПАНИЙН УДИРДЛАГА ДэлгэрэнгүйХаах
НАЙМ.
КОМПАНИЙН ЭРХ БҮХИЙ АЛБАН ТУШААЛТАН, ТЭДГЭЭРИЙН ХАРИУЦЛАГА ДэлгэрэнгүйХаах
ЕС.
КОМПАНИЙН САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА, БҮРТГЭЛ ТАЙЛАН ДэлгэрэнгүйХаах
АРАВ.
НОГДОЛ АШИГ ДэлгэрэнгүйХаах
АРВАН НЭГ.
КОМПАНИЙН САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ТАВИХ ХЯНАЛТ ДэлгэрэнгүйХаах
АРВАН ХОЁР.
СОНИРХЛЫН ЗӨРЧЛИЙГ ЗОХИЦУУЛАХ ДэлгэрэнгүйХаах
АРВАН ГУРАВ.
КОМПАНИЙГ ӨӨРЧЛӨН БАЙГУУЛАХ, ТАТАН БУУЛГАХ ДэлгэрэнгүйХаах
АРВАНДӨРӨВ.
ДҮРЭМ ХҮЧИН ТӨГӨЛДӨР БОЛОХ ДэлгэрэнгүйХаах
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХЗӨВЛӨЛИЙН АУДИТЫН ХОРООНЫ ҮЛГЭРЧИЛСЭН ЖУРАМ
НЭГ.
ЕРӨНХИЙ АСУУЛТУУД ДэлгэрэнгүйХаах
ХОЁР.
ХОРООНЫ БҮРЭН ЭРХ ДэлгэрэнгүйХаах
ГУРАВ.
ХОРООНЫ ЭРХ, ҮҮРЭГ БА ХАРИУЦЛАГА ДэлгэрэнгүйХаах
ДӨРӨВ.
ХОРООНЫ БҮРЭЛДЭХҮҮН БА ГИШҮҮНИЙГ СОНГОХ, ЧӨЛӨӨЛӨХ ДэлгэрэнгүйХаах
ТАВ.
ХОРООНЫ ХУРЛЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ДэлгэрэнгүйХаах
ЗУРГАА.
ГИШҮҮДИЙН ЦАЛИН ХӨЛС ДэлгэрэнгүйХаах
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХЗӨВЛӨЛИЙН ЦАЛИН УРАМШУУЛЛЫН ХОРООНЫ ҮЛГЭРЧИЛСЭН ЖУРАМ
НЭГ.
НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ ДэлгэрэнгүйХаах
ХОЁР.
ХОРООНЫ ЧИГ ҮҮРЭГ ДэлгэрэнгүйХаах
ГУРАВ.
ХОРООНЫ ЭРХ, ҮҮРЭГ ДэлгэрэнгүйХаах
ДӨРӨВ.
ХОРООНЫ БҮРЭЛДЭХҮҮН БА ГИШҮҮНИЙГ СОНГОХ, ЧӨЛӨӨЛӨХ ДэлгэрэнгүйХаах
ТАВ.
ХОРООНЫ ХУРЛЫН ДЭГ, ЖУРАМ ДэлгэрэнгүйХаах
ЗУРГАА.
ГИШҮҮДИЙН ЦАЛИН УРАМШУУЛАЛ ДэлгэрэнгүйХаах
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХЗӨВЛӨЛИЙН НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГЫН ҮЛГЭРЧИЛСЭН ЖУРАМ
НЭГ.
НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ ДэлгэрэнгүйХаах
ХОЁР.
ТУЗ-ИЙН НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГЫГ ТОМИЛОХ, ЧӨЛӨӨЛӨХ ДэлгэрэнгүйХаах
ГУРАВ.
ТУЗ-ИЙН НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГЫН БҮРЭН ЭРХ ДэлгэрэнгүйХаах
ДӨРӨВ.
БУСАД ЗААЛТ ДэлгэрэнгүйХаах
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХЗӨВЛӨЛИЙН НЭР ДЭВШҮҮЛЭХ ХОРООНЫ ҮЛГЭРЧИЛСЭН ЖУРАМ
НЭГ.
НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ ДэлгэрэнгүйХаах
ХОЁР.
ХОРООНЫ ЧИГ ҮҮРЭГ ДэлгэрэнгүйХаах
ГУРАВ.
ХОРООНЫ ЭРХ, ҮҮРЭГ ДэлгэрэнгүйХаах
ДӨРӨВ.
ХОРООНЫ БҮРЭЛДЭХҮҮН БА ГИШҮҮНИЙГ СОНГОХ, ЧӨЛӨӨЛӨХ ДэлгэрэнгүйХаах
ТАВ.
ХОРООНЫ ХУРЛЫН ДЭГ, ЖУРАМ ДэлгэрэнгүйХаах
ЗУРГАА.
ГИШҮҮДИЙН ЦАЛИН УРАМШУУЛАЛ ДэлгэрэнгүйХаах
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮЛГЭРЧИЛСЭН ЖУРАМ
НЭГ.
ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ ДэлгэрэнгүйХаах
ХОЁР.
ТУЗ-ИЙН БҮРЭН ЭРХ ДэлгэрэнгүйХаах
ГУРАВ.
ТУЗ-ИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН ДэлгэрэнгүйХаах
ДӨРӨВ.
ТУЗ-ИЙН БҮРЭН ЭРХИЙН ХУГАЦАА ДэлгэрэнгүйХаах
ТАВ.
НЭР ДЭВШҮҮЛЭХ ДэлгэрэнгүйХаах
ЗУРГАА.
ГИШҮҮНЭЭР СОНГОХ БА ЧӨЛӨӨЛӨХ ДэлгэрэнгүйХаах
ДОЛОО.
ТУЗ-ИЙН ДАРГА ДэлгэрэнгүйХаах
НАЙМ.
ТУЗ-ИЙН ХУРАЛ ДэлгэрэнгүйХаах
ЕС.
ТУЗ-ИЙН ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛ ДэлгэрэнгүйХаах
АРАВ.
ТУЗ-ИЙН ХОРООД ДэлгэрэнгүйХаах
АРВАН НЭГ.
ТУЗ-ИЙН ГИШҮҮДИЙН ҮҮРЭГ, ХАРИУЦЛАГА ДэлгэрэнгүйХаах
АРВАН ХОЁР.
АРВАН ГУРАВ.
ТУЗ-ИЙН ГИШҮҮДИЙН ҮНЭЛГЭЭ ДэлгэрэнгүйХаах
КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ҮЛГЭРЧИЛСЭН ЖУРАМ
НЭГ.
ЕРӨНХИЙ ЗААЛТУУД ДэлгэрэнгүйХаах
ХОЁР.
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН БҮРЭН ЭРХ ДэлгэрэнгүйХаах
ГУРАВ.
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛД САНАА ОРУУЛАХ ДэлгэрэнгүйХаах
ДӨРӨВ.
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРАЛ ДэлгэрэнгүйХаах
ТАВ.
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ БУС ХУРАЛ ДэлгэрэнгүйХаах
ЗУРГАА.
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧИД БИЕЧЛЭН ОРОЛЦОХ ХЭЛБЭРЭЭР ХЭХ-ИЙГ ЗАРЛАН ХУРАЛДУУЛАХ ДэлгэрэнгүйХаах
ДОЛОО.
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫГ ЭЧНЭЭ САНАЛ ХУРААЛТААР ЯВУУЛАХ ДэлгэрэнгүйХаах
НАЙМ.
ШИЙДВЭР ГАРГАХ ЖУРАМ БА БАРИМТ БИЧГИЙН ХӨТЛӨЛТ ДэлгэрэнгүйХаах
ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ЗАР ХҮРГЭХ ЖУРАМ
НЭГ.
НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ ДэлгэрэнгүйХаах
ХОЁР.
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРАЛ ХУРАЛДУУЛАХ ТУХАЙ ШИЙДВЭР ГАРГАХ ДэлгэрэнгүйХаах
ГУРАВ.
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ЗАРЫГ ХҮРГЭХ ДэлгэрэнгүйХаах
ДӨРӨВ.
ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРЛЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗААВАР
НЭГ.
ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ ДэлгэрэнгүйХаах
ХОЁР.
ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ БОЛОН ГҮЙЦЭТГЭХ УДИРДЛАГЫН БАГИЙН СТАТУС ДэлгэрэнгүйХаах
ГУРАВ.
ГҮЙЦЭТГЭХ УДИРДЛАГЫН ЭРХ ДэлгэрэнгүйХаах
ДӨРӨВ.
ГҮЙЦЭТГЭХ УДИРДЛАГЫГ ТОМИЛОХ БОЛОН БҮРЭН ЭРХИЙГ ЦУЦЛАХ ДэлгэрэнгүйХаах
ТАВ.
ГҮЙЦЭТГЭХ УДИРДЛАГЫН БАГИЙН ХУРАЛ ДэлгэрэнгүйХаах
ЗУРГАА.
ҮҮРЭГ, ХАРИУЦЛАГА ДэлгэрэнгүйХаах
ДОЛОО.
ЦАЛИН УРАМШУУЛАЛ ДэлгэрэнгүйХаах
Компанийн засаглалын сургалтанд шинээр хамрагдсан хүмүүс
Сургалтанд хамрагдагсдын нэрс Тийм

Э. Баярмаа -ийн

О. Оюунцэцэг -ийн

Т. Сэржмядаг -ийн

Б. Түвшинбаяр -ийн

Б. Баярмаа -ийн

Э. Төгсжаргал -ийн

А. Баасандагва -ийн

Г. Хонгор -ийн

А. Энхжаргал -ийн

Ц. Долгор -ийн