Дотоод аудит

Эх сурвалж : Компанийн Засаглалын Үндэсний Зөвлөл

Нийтлэгдсэн : 2014.11.11

Компаниуд ихэвчлэн дотоод аудитыг зөвхөн санхүүгийн хяналт гэж ойлгодог бөгөөд түүний үйл ажиллагаа, хууль зүйн нийцлийн үүргийг төдийлөн ойшоохгүй байгаа нь зарим компани дотоод аудитын журам, гарын авлагыг ТУЗ-с баталж мөрдүүлж байгаагаас харагаж байна.

Дотоод аудит нь компанийн үйл ажиллагааг сайжруулж, үнэ цэнийг нь нэмэгдүүлэх зорилготой бөгөөд гүйцэтгэх удирдлагын хэрэгжүүлж буй эрсдлийн удирдлага, дотоод хяналтын тогтолцооны болон засаглалын үйл явцын үр ашгийг бодитоор үнэлэн хараат бус дүгнэлт өгөх, үйл ажиллагааг нь сайжруулахад чиглэсэн зөвлөх үйл ажиллагаа юм. Манай улсын “Компанийн тухай” хуулийн шинэчилсэн найруулгын 81.4-д “ТУЗ-ийн Аудитын хороог дотоод хяналтын албаны удирдлага, ажилтныг томилох, цалин, урамшууллыг тогтоох санал боловсруулах үүрэгтэй” гэж заасан. Компанийн дотоод хяналтын тогтолцоо нь гүйцэтгэх удирдлагаас хэрэгжүүлдэг дотоод хяналт ба өмчлөгчдийн зүгээс ТУЗ-ийн Аудитын хороогоор дамжуулан хэрэгжүүлдэг дотоод аудитаас бүрдэнэ.

Компанийн засаглалын сургалтанд шинээр хамрагдсан хүмүүс
Сургалтанд хамрагдагсдын нэрс Тийм

М. Бизаагундаа -ийн

Б. Мөнгөнзул -ийн

Г. Бат-Эрдэнэ -ийн

Ц. Бат-Эрдэнэ -ийн

С. Энхцолмон -ийн

П. Сайнбилэг -ийн

. Янжмаа -ийн

Э. Батболд -ийн

П. Бүрэнжаргал -ийн

Б. Намуун -ийн