• Ажлын төлөвлөгөө
2014-2015 оны ажлын төлөвлөгөө
Компанийн засаглалын кодекс, бизнесийн ёс зүйг хэрэгжүүлэх хууль эрх зүй, эдийн засгийн таатай орчин бүрдүүлэх
1.1
Компанийн засаглалыг хөгжүүлэх төлөвлөгөө, арга хэмжээний үндсэн чиглэл, улсын төсөвт тусган хэрэгжүүлэх: ДэлгэрэнгүйХаах

2015 оны СЗХ-ны төсөвт хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд шаардагдах төсвийн саналыг оруулж тусгуулж батлуулах. 2015 оны Нийгэм эдийн засгийн үндсэн чиглэлд КЗҮХ-ийг хэрэгжүүлэх асууудлыг тусгах.

КЗҮЗ
1.2
Холбогдох шинэчлэгдсэн хуулиудын хэрэгжилтийг хангуулах үүднээс боловсруулан гаргах холбогдох дүрэм журамд засаглалын зарчим болон засаглалын талаар холбогдох зүйл заалт тусгаж оруулах: ДэлгэрэнгүйХаах

Хууль, журам, гарын авлага, зааварыг сурталчлан таниулах семинар, сургалт зохион байгуулах, холбогдох журмын төсөлд санал өгч засаглалын зарчмаас холбогдох зүйл заалтыг тусгуулах, шаардлагатай журам, стандарыг боловсруулах эсвэл боловсруулах саналыг холбогдох байгууллагуудад хүргүүэх, санал авах хэлэлцүүлэг хийх, холбогдох гарын авлага, удирдамж, заавар боловсруулан хэвлүүлэх, Мөн ОУСК-ийн дэмжлэгтэйгээр Компанийн засаглалтай холбоотой хууль, тогтоомж, дүрэм, журмын эмхтгэл гаргах

СЗХ, КЗҮЗ
1.3
Төрийн өмчит компанийн засаглалын эрх зүйн тогтолцоог боловсронгуй болгох: ДэлгэрэнгүйХаах

Төрийн өмчит болон төрийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдэд төлөөлөл хэрэгжүүлэх журмыг шинэчилан найруулж түүний төслийг боловсруулан гаргаж батлуулж хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг зохион байгуулах, ТӨ компанийн ТУЗ-ийн хараат бус гишүүдийг сонгон шалгаруулах тогтолцоог боловсронгуй болгох, ТӨ компанийн мэдээллийн тогтолцоог сайжруулах, Аудитын хороог ТУЗ-ийн дэргэд байгуулах, эрсдэлийн удирдлага, хяналтын тогтолцооны сонгомол жишгийг бий болгох. Төрийн өмчит компанийн ТУЗ-ийн гишүүн, гүйцэтгэх удирдлагын үйл ажиллааг дүгнэх тогтолцоог бий болгох, Төрийн өмчит хувьцаат компани, үйлдвэрийн газрын Төлөөлөн удирдах зөвлөнл, гүйцэтгэх удирдлагын хариуцлага өөрсдийн үйл ажиллагааг өөрсдөө үнэлэдэг тогтолцоог бий болгох. 

ТӨХ, МҮХАҮТ
1.4
Компанийн засаглалын кодексийг сайжруулах: ДэлгэрэнгүйХаах

ОУСК-иас ирүүлэх зөвлөмжийг судлан шаардлагатай нэмэлт өөрчлөлтүүдийг оруулж төслийг эцэслэн гаргана, Компанийн засаглалын зарчмын шинэчилсэн найруулгын төслийг хорооны хурлаар батлуулах, хэвлүүлэх. Шинэчлсэн батлагдсан КЗ-ын кодексоос шаардлагатай зарим зүйлийг заалтыг холбогдох дүрэм, журамд тусгуулах, Компанийн засаглалын зөвлөмж гарын авлага боловсруулах, Олон нийтэд сурталчлах таниулах зорилгоор сургалт семинарыг зохион байгуулах.

СЗХ, КЗҮЗ, ОУСК
1.5
Гадаадын хөрөнгө оруулагчидтай хийх гэрээнд засаглалын кодексын зарим зүйл заалтыг тусгуулах: ДэлгэрэнгүйХаах

Гадаадын хөрөнгө оруулалтын газрын дарга нартай уулзаж уг гэрээнд засаглалын холбогдох зүйл

заалтуудыг тусгуулах. Гэрээнд КНХ-ийн тайлан, стандартыг мөрддөг байх талаар оруулах.

 

ГХОГ, КЗҮЗ
1.6
Хөрөнгийн биржид бүртгэлтэй компаниуд КЗ-г зарчмыг мөрдүүлэх аргачлалыг бий болгох, холбогдох дүрэм, журамд компанийн засаглалын кодексын холбогдох заалтыг тусгаж нэмэлт өөрчлөлт оруулах: ДэлгэрэнгүйХаах

МХБ-ийн холбогдох журамд А самбар дээр арилжигдаж буй (эсвэл ТОР-20) хувьцаат компаниуд КЗ-ын кодексыг мөрдөж хэрэгжүүлэх эсвэл хэрэгжүүлээгүй тохиолдолд шалтгаанаа тайлбарлах гэсэн аргачлалыг мөрдөх талаар мөн тэдгээр компаниуд нь өөрийн компанийн жилийн тайландаа компанийн засаглалын тайлан болон зохицуулалтын байгууллагаас шаардсан тохиолдолд тодорхойлсон стандартын дагуу гаргасан КНХ тайланг тусгадаг байх, ТУЗ-ийн ёс зүйн кодексыг дотоодоо боловсруулан мөрддөг байх зэрэг заалтуудыг тусгуулах

МХБ
1.7
Аудитын салбарын КЗ-ын тогтолцоог боловсронгуй болгох, шинэчлэгдсэн батлагдсан аудитын тухай хуулийг таниулах: ДэлгэрэнгүйХаах

Шинэчлэн батлагдсан Аудитын тухай хуулийг суртачилан таниулах семинар сургалтыг зохион байгуулах, Аудиторуудын хараат бус байдал, мэдлэг ур чадварыг дээшлүүлэх зорилгоор КЗ-ын засаглалын сургалтад хамруулж мэдлэг олгох, Аудит компаниудын ТУЗ-ийн гишүүдийг КЗ-ийн сертификат олгох сургалтад хамруулах, Aудитын үйл ажиллагаанд мөрдөгдөж буй стандартын хэрэгжилтийг хангуулах, улсын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж буй аудитын компанийг зэрэглэдэг байх, аудитын компани нь ТУЗ-тэй байх, Аудитын бодлогын баримт боловсруулах

СЯ, Аудитын холбоо, Улсын нягтлан бодох бүртгэлийн институт
1.8
Хувьцаат компани, банк, даатгал, банк бус санхүүгийн байгууллага, хадгаламж зээлийн хоршоо зэрэг байгууллагуудын КЗ-ын тогтолцоог боловсронгуй болгох: ДэлгэрэнгүйХаах

2013 онд хийсэн Компанийн засаглалын судалгаанд санал болгосон санал, зөвлөмжийг судлан шаардлагатай зөвлөмжүүдийг холбогдох салбарын компаниудад хэрэгжүүлэх. Тухайн салбарын компаниудын засаглалын тогтолцоог боловсронгуй болгох үүднээс өөрөө өөрөөгий үнэлэх тогтолцоог тэдгээр компаниудад нэвтрүүлж компанийн сайн засаглалын зан төлөвийг бий болгох, Тогтвортой хөгжлийн тайлан гаргах механизмыг бий болгох

СЗХ, Монгол банк, МҮХАҮТ, АОЭНХ
1.9
Компанийн нийгмийн хариуцлагын үндэсний хэмжээний бодлогын баримт бичгийг боловсруулж хэрэгжүүлэх: ДэлгэрэнгүйХаах

Монгол улсын хэмжээнд салбаруудын КНХ-ийн судалгааг хийж бодлогын баримт бичгийн төслийг боловсруулан гаргах, Төслийг холбогдох яамд, төрийн болон төрийн бус байгууллага, холбоодын хүрээнд хэлэлцүүлэг хийж санал авах,Эцэслэн боловсруулсан бодлогын баримтыг Засгийн газраар батлуулж холбогдох яамдад хүргүүлэх, түүнийг сурталчлан таниулах семинар зохион байгуулах, Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний төслийг боловсруулж батлуулж хүргүүлэх болон хэрэгжүүлэх ажлыг эхлүүлэх 

ЭЗХЯ, БОНХЯ, СЗХ, ГОУХАН, МҮХАҮТ
Компанийн засаглалын кодексыг хэрэгжүүлэхэд Засгийн газрын манлайллыг бий болгох
2.1
Төрийн өмчит компанийн засаглалын тогтолцоог боловсронгуй болгох: ДэлгэрэнгүйХаах

2013 онд хийсэн Компанийн засаглалын судалгаанд санал болгосон санал, зөвлөмжийг судлан шаардлагатай зөвлөмжүүдийг төрийн өмчит компаниудад хэрэгжүүлэх. Тухайн салбарын компаниудын засаглалын тогтолцоог боловсронгуй болгох үүднээс өөрөө өөрөөгий үнэлэх тогтолцоог тэдгээр компаниудад нэвтрүүлж компанийн сайн засаглалын зан төлөвийг бий болгох.Орон тооны КЗ-ын ажилтанг бий болгох. Сайн засаглалтай жишиг компани бий болгох, Тогтвортой хөгжлийн тайланг гаргадаг байх системийг бий болгох

ТӨХ
2.2
Төрийн өмчит компанийн удирдалгуудын мэдлэгийг дээшлүүэх КЗ-ын сургалтыг үе шаттайгаар зохион байгуулах: ДэлгэрэнгүйХаах

Нарийвчилсан сургалтуудыг үе шаттайгаар зохион байгуулах, ХААБиржийн засаглалыг сайжруулах зорилгоор бирж түүний брокер, дилери компаниудын хүрээнд засаглалын сургалт, семинар зохион явуулах.

 

ТӨХ, Сургалтын Байгууллагууд
Компаний засаглалын кодекс, бизнесийн ёс зүйг хэрэгжүүлэх хууль, эрх зүй, эдийн засгийн таатай орчинг бүрдүүлэх
3.1
Монгол Улсын Компанийн засаглалын үндэсний тайлан гаргах: ДэлгэрэнгүйХаах

2014 оны КЗ-ын үндэсний тайлан гаргах

СЗХ, КЗҮЗ, хөтөлбөр хэрэгжүүлэгч
3.2
Компанийн засаглалын үнэлгээ: ДэлгэрэнгүйХаах

ТӨК, ХК, Даатгалын компани, Банк бус санхүүгийн байгууллага, Хадгаламж зээлийн хоршоод өөрөө өөрсдийгөө үнэлэдэг тогтолцоог бий болгох. Мөн бүх компанийн үнэлгээ хийх

ОУБ, КЗҮЗ, МҮХАҮТ, Холбогдох мэргэжлийн байгууллагууд
3.3
Ил тод байдлыг хангуулах: ДэлгэрэнгүйХаах

Мэдээллийн ил тод байдлыг хангах зорилгоор ЗК-ын портал сайтаар дамжуулан засаглалын талаарх мэдээллийг олон нийтэд цаг тухайд үнэн зөв мэдээллийг хүргэж ажиллана. Түүнчлэн Үндэсний зөвлөлийн хурлыг тус сайтаар дамжуулан онлайн хэлбэрээр хийдэг болно. Хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудтай хамтран ажиллах

КЗҮЗ түүний ажлын алба, ГОУХАH
Компанийн засаглалын кодекс, бизнесийн ёс зүйг хэрэгжүүлэхэд оролцогч талууд, тэдгээрийн төлөөллийн байгууллагуудын чадавхыг бэхжүүлэх
4.1
Компаниудын дээд шатны удирдлага, хэвлэл мэдээллийн ажилтнуудын чадавхи, мэдлэгийг дээшлүүлэх сургалт (гэрчилгээ олгох ба мэдлэг олгох) ДэлгэрэнгүйХаах

КЗ-ын гэрчилгээ олгох сургалтыг үргэлжүүлэн явуулах, Гадаадын хөрөнгө оруулалттай компаниудын ТУЗ-ийн гадны гишүүдийг сертификат олгох сургалтад хамруулах, Мэдлэг олгох сургалтыг зохион байгуулах, Онлайн сургалтын тогтолцоог бий болгож холбогдох сургалтын хөтөлбөрийг боловсруулан мөрдөх, Сургагч багш нарт болон сургалтанд зориулсан гарын авлага, зөвлөмж, танилцуулгыг боловсруулах, Сургалтын байгууллагын үйл ажиллагаа түүний сургалтын чанарт хяналт тавих.

 

Сургалтын байгууллагууд, КЗХХА
4.2
Компанийн засаглалын үндэсний форум зохион байгуулах: ДэлгэрэнгүйХаах

Компанийн засаглалын 7 удаагийн үндэсний форум зохион байгуулах, түүний хөтөлбөрт санал өгөх

КЗХТ, КЗХХА, Олон улсын байгууллага
4.3
Компанийн нийгмийн хариуцлагын талаар сургалт, семинар, үндэсний хэмжээний форум зохион байгуулах: ДэлгэрэнгүйХаах

КНХ-ын чиглэлээр дотооддоо аялал зохион байгуулах. Салбар, салбаруудад чиглэсэн сургалтын зохион байгуулах. КНХ-ийн ISO 26000 стандартыг сурталчлан таниулах. КНХ-ийн үндэсний форумыг зохион байгуулах, КНХ-ийн чиглэлээр сургалт зохион байгуулах. КНХ-ийн талаар олон нийт байгууллагад зориулсан таниулан сурталчлах үйл ажиллагааг үе шаттайгаар зохион байгуулах (хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл ашиглах)

ЭЗХЯ, СЗХ, КЗХХА, ГОУХАН, АОЭНХ, МҮХАҮТ Сургалтын байгууллага
4.4
Хувьцаа эзэмшигчид, иргэдийн мэдлэг боловсролыг дээшлүүлэх сургалт зохион байгуулах: ДэлгэрэнгүйХаах

Сургалт зохион байгуулах, гарын авлага, заавар боловсруулан гаргах

МҮХАҮТ, АОЭНХ, СЗХ
4.5
Бизнес эрхлэгчид, хөрөнгө оруулагчид, ажил олгогчид, хувьцаа эзэмшигчдийн чуулга уулзалт зохион байгуулах: ДэлгэрэнгүйХаах

Үйл ажиллагааг холбогдох төрийн бус байгууллагын удирдлага дор зохион байгуулах асуудлыг судлаж шийдвэрлэх

 

КЗҮЗ, КЗХТ, АОЭНХ, МҮХАҮТ
4.6
Гадаадын компанийн засаглалын туршлагаас судлах: ДэлгэрэнгүйХаах

Зөвлөлийн гишүүд болон холбогдох мэргэжлийн байгууллагуудын удирдлага мэргэжилтэн нарыг хамруулж түүнийг санхүүжилтээр хангах

КЗҮЗ түүний ажлын алба
Компанийн засаглалын сургалтанд шинээр хамрагдсан хүмүүс
Сургалтанд хамрагдагсдын нэрс Тийм

Э. Баярмаа -ийн

О. Оюунцэцэг -ийн

Т. Сэржмядаг -ийн

Б. Түвшинбаяр -ийн

Б. Баярмаа -ийн

Э. Төгсжаргал -ийн

А. Баасандагва -ийн

Г. Хонгор -ийн

А. Энхжаргал -ийн

Ц. Долгор -ийн