• Засаглалын сургалт
Компанийн засаглалын сургалтанд шинээр хамрагдсан хүмүүс
Сургалтанд хамрагдагсдын нэрс Тийм

П. Мэндсайхан -ийн

Л. Сарнай -ийн

Н. Нямжаргал -ийн

Ш. Даваалимбэ -ийн

Г. Баяр -ийн

Г. Баярбаатар -ийн

Б. Жавхланбаяр -ийн

И. Гэрэлмаа -ийн

Ю. Нарантуяа -ийн

С. Цэрэн -ийн