Хадгаламж зээлийн хоршооны Үндсэн Үйл Ажиллагаа (ҮҮА) буюу гишүүдэд хүргэх үйлчилгээний эрх тэгш байдал

Эх сурвалж : Компанийн Засаглалын Үндэсний Зөвлөл

Нийтлэгдсэн : 2014.11.11

ХЗХ-дын үндсэн үйл ажиллагаа буюу гишүүддээ хадгаламж, зээлийн үйлчилгээг эрх тэгш хүргэх нь сайн байна.

Нэгдмэл сонирхолтой этгээдэд давуу байдал үүсгэхгүй байх, ашиг сонирхлын зөрчил гаргахгүй байх тухай 42 дугаар зүйлийг оруулан, үйл ажиллагаандаа мөрдөн ажиллах бодлого, журмыг нэн даруй гаргах шаардлагатайг харуулж байна.

Хадгаламж зээлийн хоршооны хамтын ажилагаа-ХА буюу оролцогч талууд

ХЗХ-дын хамтын ажиллагааны түвшин судалгаанд хамрагдсан ХЗХ-дын тухайд хангалттай түвшинд байгаа нь харагдаж байна. Монголын хадгаламж зээлийн хоршоодын үндэсний холбоо (МХЗХҮХ) нь үндэсний холбоо болохын тулд хууль, журамд заасан шалгуур үзүүлэлтийг хангах үүрэгтэй бөгөөд сүүлийн жилүүдэд гишүүдийн тоог нэмэгдүүлсэнтэй холбоотой.

Олон лсын хоршооллын зарчмууд болон түүний эрхэмлэдэг үнэт зүйлсийг үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгох, тэдгээрийн хэрэгжилтэд хяналт тавих механизмыг зохистойгоор бүрдүүлэх нь ХЗХ-ны эрхэм зорилтуудын нэг билээ.

 

Компанийн засаглалын сургалтанд шинээр хамрагдсан хүмүүс
Сургалтанд хамрагдагсдын нэрс Тийм

О. Чимгээ -ийн

Ж. Оджаргал -ийн

Б. Сансар -ийн

Б. Шагж -ийн

Б. Мягмаржаргал -ийн

Х. Норовсүрэн -ийн

Н. Батжаргал -ийн

Б. Үлэмж -ийн

С. Сэргэлэн -ийн

Б. Энхмандах -ийн