• Илтгэлүүд
ТӨБЗГ Хууль тогтоомж сурталчлах сарын аян: Компанийн тухай хууль /КЗҮЗ - Д.Ганбаяр/
Business integrity training
Бизнесийн ёс зүйн сургалт
Strengthening your position: The Transparency International business principles for countering bribery
Байр сууриа бэхжүүлэх нь: ТИ-ийн авлига, хээл хахуультай тэмцэх бизнесийн зарчмууд
Компанид засаглалын үнэлгээ хийх, түвшин тогтоох журам-20160315-Д.Ганбаяр
Үнэт цаас гаргагчийн мэдээллийн ил тод байдлын асуудал-20160315-Ц.Мөнхзул
Хувьцаат компаниудын санхүүгийн тайлагнал, аудит, үнэлгээний ач холбогдол ,эрхзүйн зохицуулалт,-20160315-Ц.Орхонтамир
Хувьцаа эзэмшигчдийн эрх, хэрэгжилтийг үнэлэх асуудал-20160315-Б.Аюуш
Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал, түүнийг оновчтой зохион байгуулах нь-20160315-А.Нинжин
“Үнэт цаасны бүртгэлийн журам”, “Бүртгэлтэй компаниудаас цахим хэлбэрээр мэдээлэл ирүүлэх заавар”-20160315-С.Гэрэлмаа
Хөрөнгийн зах зээлийн шинэ орчин-МХБ 20160219
Бүртгэлтэй Компанийн засаглалын хэрэгжилт-н.Гэрэлмаа 20160219
“ҮНЭТ ЦААСНЫ БҮРТГЭЛИЙН ЖУРАМ”, “БҮРТГЭЛТЭЙ КОМПАНИУДААС ЦАХИМ ХЭЛБЭРЭЭР МЭДЭЭЛЭЛ ИРҮҮЛЭХ ЗААВР” -ын өөрчлөлт,-Д.Тогтохбаяр 20160219
Мэдээллийн ил тод байдлыг хангуулах нь www.governance.mn- Б.Гантулга 20160219
Компанид засаглалын үнэлгээ хийх, түвшин тогтоох журам Хэрэгжүүлэхэд хамтран ажиллах, хүрэх үр дүн-Д.Ганбаяр 20160219
Үнэт цаас гаргагчийн мэдээллийн ил тод байдлын асуудал -Б.Долгорсүрэн 20160219
Стандарт, дүрэм, журмын мөрдөлтийн байдалд өгсөн үнэлгээний тайлан /ROSC/-2009
Монголын хөрөнгийн биржийн шалгуур, тогтмол биелүүлэх үүрэг - М.Энхтуяа - 20150327
Монголын хөрөнгийн бирж: Бүртгэлтэй хувьцаат компаниудын мэдээллийн ил тод байдал - Т.Мөнхтуяа - 20150327
Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг үр дүнтэй зохион байгуулахад анхаарах зарим асуудлууд - Т.Жамбаажамц - 20150327
Хувьцаа эзэмшигчдийн эрх ба Хувьцаа эзэмшигчдэд ижил тэгш хандах нь: - Э.Оюунбилэг - 20150327
Санхүүгийн зах зээлийн хөгжил үндэсний форум - Хөтөлбөр
Мэдээллийн ил тод байдал ба тайлагнал - Т.Цэнд-Аюуш - 20160115
Аудит, хөрөнгийн үнэлгээний санхүүгийн зах зээлд гүйцэтгэх үүрэг, зохицуулалтын тогтолцоо - Ц.Жигдэн - 20160115
Компанийн засаглалын хөгжлийн өнөөгийн байдал ба цаашдын хандлага - Д.Ганбаяр - 20160115
Компанийн засаглалын сургалтанд шинээр хамрагдсан хүмүүс
Сургалтанд хамрагдагсдын нэрс Тийм

Э. Мөнгөнзул -ийн

Д. Лхагвасүрэн -ийн

Т. Болорчимэг -ийн

Ж. Эрдэнэчимэг -ийн

Г. Ганбат -ийн

Ж. Энхчимэг -ийн

О. Замбага -ийн

Ж. Гэрэлцэцэг -ийн

Д. Чинзориг -ийн

Т. Алтангадас -ийн