• Илтгэлүүд
2.3 "Төрөөс компанийн нийгмийн хариуцлагын талаар бодлого боловсруулахад анхаарах асуудал” - Д.Ганбаяр /Компанийн засаглалын үндэсний зөвлөлийн Дарга/
"Компанийн нийгмийн хариуцлагын талаар баримтлах бодлого" 2018.11.18
Хурал, хэлэлцүүлгийн хөтөлбөр 2018.11.29 - “Компанийн нийгмийн хариуцлагын талаар баримтлах бодлого”
1.1 “Монгол улсын хөгжилд компанийн нийгмийн хариуцлагын гүйцэтгэх үүрэг” - А.Мөнхболд /Үндэсний хөгжлийн газрын Судалгаа ,шинжилгээний албаны Дарга/
1.2 “Мобиком корпорацийн КнХ-ийн баримтлах үндсэн чиглэл, төсөл хөтөлбөрүүд” - С.Дорждэрэм /Мобиком корпорацийн Бодлого зохицуулалтын албаны Захирал/
1.3 “Компанийн нийгмийн хариуцлага - олон талт оролцоо” - Ш.Байгалмаа /Оюутолгой ХХК-ийн Орон нутгийн харилцаа хариуцсан Захирал/
1.4 “Нийгмийн хариуцлага буюу ажилчиддаа хувьцаа эзэмшүүлэх замаар хувь эзэн болгох” - С.Халиунаа /Ард Санхүүгийн Нэгдэл ХК-ийн Хууль дүрмийн хэрэгжилт хариуцсан Захирал/
2.1 “Ажил олгогчийн Нийгмийн өмнө хүлээх хариуцлага” - Х. Ганбаатар /Монголын ажил олгогч эздийн нэгдсэн холбооны Дэд Ерөнхийлөгч/
2.2 “Компанийн нийгмийн хариуцлагыг дээшлүүлэхэд олон нийтийн оролцоо” - Д.Энхбат /Иргэний нийгмийн хяналтын төвийн УЗ-ийн гишүүн/
ТӨБЗГ Хууль тогтоомж сурталчлах сарын аян: Компанийн тухай хууль /КЗҮЗ - Д.Ганбаяр/
Business integrity training
Бизнесийн ёс зүйн сургалт
Strengthening your position: The Transparency International business principles for countering bribery
Байр сууриа бэхжүүлэх нь: ТИ-ийн авлига, хээл хахуультай тэмцэх бизнесийн зарчмууд
Компанид засаглалын үнэлгээ хийх, түвшин тогтоох журам-20160315-Д.Ганбаяр
Үнэт цаас гаргагчийн мэдээллийн ил тод байдлын асуудал-20160315-Ц.Мөнхзул
Хувьцаат компаниудын санхүүгийн тайлагнал, аудит, үнэлгээний ач холбогдол ,эрхзүйн зохицуулалт,-20160315-Ц.Орхонтамир
Хувьцаа эзэмшигчдийн эрх, хэрэгжилтийг үнэлэх асуудал-20160315-Б.Аюуш
Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал, түүнийг оновчтой зохион байгуулах нь-20160315-А.Нинжин
“Үнэт цаасны бүртгэлийн журам”, “Бүртгэлтэй компаниудаас цахим хэлбэрээр мэдээлэл ирүүлэх заавар”-20160315-С.Гэрэлмаа
Хөрөнгийн зах зээлийн шинэ орчин-МХБ 20160219
Бүртгэлтэй Компанийн засаглалын хэрэгжилт-н.Гэрэлмаа 20160219
“ҮНЭТ ЦААСНЫ БҮРТГЭЛИЙН ЖУРАМ”, “БҮРТГЭЛТЭЙ КОМПАНИУДААС ЦАХИМ ХЭЛБЭРЭЭР МЭДЭЭЛЭЛ ИРҮҮЛЭХ ЗААВР” -ын өөрчлөлт,-Д.Тогтохбаяр 20160219
Мэдээллийн ил тод байдлыг хангуулах нь www.governance.mn- Б.Гантулга 20160219
Компанид засаглалын үнэлгээ хийх, түвшин тогтоох журам Хэрэгжүүлэхэд хамтран ажиллах, хүрэх үр дүн-Д.Ганбаяр 20160219
Үнэт цаас гаргагчийн мэдээллийн ил тод байдлын асуудал -Б.Долгорсүрэн 20160219
Стандарт, дүрэм, журмын мөрдөлтийн байдалд өгсөн үнэлгээний тайлан /ROSC/-2009
Монголын хөрөнгийн биржийн шалгуур, тогтмол биелүүлэх үүрэг - М.Энхтуяа - 20150327
Монголын хөрөнгийн бирж: Бүртгэлтэй хувьцаат компаниудын мэдээллийн ил тод байдал - Т.Мөнхтуяа - 20150327
Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг үр дүнтэй зохион байгуулахад анхаарах зарим асуудлууд - Т.Жамбаажамц - 20150327
Компанийн засаглалын сургалтанд шинээр хамрагдсан хүмүүс
Сургалтанд хамрагдагсдын нэрс Тийм

Э. Баярмаа -ийн

О. Оюунцэцэг -ийн

Т. Сэржмядаг -ийн

Б. Түвшинбаяр -ийн

Б. Баярмаа -ийн

Э. Төгсжаргал -ийн

А. Баасандагва -ийн

Г. Хонгор -ийн

А. Энхжаргал -ийн

Ц. Долгор -ийн