• Үйл ажиллагаа
Компанийн засаглалын сургалтанд шинээр хамрагдсан хүмүүс
Сургалтанд хамрагдагсдын нэрс Тийм

Г. Батжаргал -ийн

О. Өнөржаргал -ийн

Ш. Эрдэнэбаяр -ийн

Г. Амарсайхан -ийн

Б. Уянга -ийн

Д. Батбаатар -ийн

А. Насандэлгэр -ийн

Б. Пүрэвсүрэн -ийн

Ж. Барсболд -ийн

Г. Батмарал -ийн