• Холбогдох хууль журам
КОМПАНИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ /Шинэчилсэн найруулга/
НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ.
Нийтлэг үндэслэл ДэлгэрэнгүйХаах
ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ.
Компани, түүний эрх зүйн байдал ДэлгэрэнгүйХаах
ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ.
Компани байгуулах ДэлгэрэнгүйХаах
ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ.
Компанийг өөрчлөн байгуулах, татан буулгах, өрийг хувьцаагаар солих ДэлгэрэнгүйХаах
ТАВДУГААР БҮЛЭГ.
Компанийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгө, компанийн хувьцаа, бусад үнэт цаас ДэлгэрэнгүйХаах
ЗУРГАДУГААР БҮЛЭГ.
Ногдол ашиг, компанийн өмчийг шилжүүлэх ДэлгэрэнгүйХаах
ДОЛДУГААР БҮЛЭГ.
Компани өөрийн гаргасан үнэт цаасыг эргүүлэн худалдаж авах ДэлгэрэнгүйХаах
НАЙМДУГААР БҮЛЭГ.
Хувьцааны хяналтын багцыг худалдан авах ДэлгэрэнгүйХаах
ЕСДҮГЭЭР БҮЛЭГ.
Компанийн удирдлага ДэлгэрэнгүйХаах
АРАВДУГААР БҮЛЭГ.
Компанийн эрх бүхий албан тушаалтны хүлээх үүрэг хариуцлага ДэлгэрэнгүйХаах
АРВАН НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ.
Их хэмжээний хэлцэл ДэлгэрэнгүйХаах
АРВАН ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ.
Сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл ДэлгэрэнгүйХаах
АРВАН ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ.
Компанийн санхүү, эдийн засгийн үйл ажиллагаанд тавих хяналт ДэлгэрэнгүйХаах
АРВАН ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ.
ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ /Шинэчилсэн найруулга/
НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ.
Нийтлэг үндэслэл ДэлгэрэнгүйХаах
ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ.
Үнэт цаас гаргах, арилжих ДэлгэрэнгүйХаах
ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ.
Компанийн хувьцааг бүхэлд нь буюу түүний хяналтын багцыг худалдан авах ДэлгэрэнгүйХаах
ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ.
Зохицуулалттай үйл ажиллагаа
.
Нэгдүгээр дэд бүлэг Нийтлэг зохицуулалт ДэлгэрэнгүйХаах
.
Хоёрдугаар дэд бүлэг Зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх хуулийн этгээдэд тусгай зөвшөөрөл олгох, бүртгэх ДэлгэрэнгүйХаах
.
Гуравдугаар дэд бүлэг Мэргэжилтэнд эрх олгох ДэлгэрэнгүйХаах
.
Дөрөвдүгээр дэд бүлэг Зохицуулалттай үйл ажиллагааны төрөл ДэлгэрэнгүйХаах
.
Тавдугаар дэд бүлэг Нягтлан бодох бүртгэл, аудит ДэлгэрэнгүйХаах
ТАВДУГААР БҮЛЭГ.
Үнэт цаасны зах зээлийн мэдээлэл ДэлгэрэнгүйХаах
ЗУРГАДУГААР БҮЛЭГ.
Үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалт
.
Нэгдүгээр дэд бүлэг Үнэт цаасны зах зээл дэх төрийн зохицуулалт ДэлгэрэнгүйХаах
.
Хоёрдугаар дэд бүлэг Үнэт цаасны зах зээл дэх өөрийгөө зохицуулах байгууллага ДэлгэрэнгүйХаах
ДОЛДУГААР БҮЛЭГ .
Үнэт цаасны зах зээлд хориглох үйл ажиллагаа
.
Нэгдүгээр дэд бүлэг Дотоод мэдээлэл эзэмшигчид хориглох үйл ажиллагаа ДэлгэрэнгүйХаах
.
Хоёрдугаар дэд бүлэг Зах зээлийг урвуулан ашиглах ДэлгэрэнгүйХаах
НАЙМДУГААР БҮЛЭГ.
Үнэт цаасны зах зээлийн хяналт, шалгалт ДэлгэрэнгүйХаах
ЕСДҮГЭЭР БҮЛЭГ.
КОМПАНИЙН ЗАСАГЛАЛЫН КОДЕКС
НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ .
Компанийн засаглалын суурь үндэс ДэлгэрэнгүйХаах
ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ.
Хувьцаа эзэмшигчдийн эрх ДэлгэрэнгүйХаах
ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ.
Мэргэжлийн хөрөнгө оруулагчид ДэлгэрэнгүйХаах
ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ.
Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал ДэлгэрэнгүйХаах
ТАВДУГААР БҮЛЭГ.
Төлөөлөн удирдах зөвлөл ДэлгэрэнгүйХаах
ЗУРГАДУГААР БҮЛЭГ.
Гүйцэтгэх удирдлага ДэлгэрэнгүйХаах
ДОЛДУГААР БҮЛЭГ .
Санхүүгийн тайлагнал, мэдээллийн ил тод байдал ДэлгэрэнгүйХаах
НАЙМДУГААР БҮЛЭГ.
Дотоод хяналтын тогтолцоо ДэлгэрэнгүйХаах
ЕСДҮГЭЭР БҮЛЭГ.
Эрсдэлийн удирдлага ДэлгэрэнгүйХаах
АРАВДУГААР БҮЛЭГ.
Оролцогч талууд ДэлгэрэнгүйХаах
Компанийн засаглалын сургалтанд шинээр хамрагдсан хүмүүс
Сургалтанд хамрагдагсдын нэрс Тийм

Э. Баярмаа -ийн

О. Оюунцэцэг -ийн

Т. Сэржмядаг -ийн

Б. Түвшинбаяр -ийн

Б. Баярмаа -ийн

Э. Төгсжаргал -ийн

А. Баасандагва -ийн

Г. Хонгор -ийн

А. Энхжаргал -ийн

Ц. Долгор -ийн