ТУЗ-ийн гүйцэтгэл, үнэлгээ

Эх сурвалж : Зууны мэдээ

Нийтлэгдсэн : 2014.11.11

Компанийн гүйцэтгэлийн үнэлгээний систем нь ТУЗ-ийн цалин, сургалтын хэрэгцээ, шаардлага дүрэм журмын шинэчлэл, хязгаарлалтын хэрэгцээ шаардлагыг танин мэдэхэд чухал үүрэгтэй.

Манай улсын даатгалын компаниудад гүйцэтгэлийн үнэлгээний хэрэгжүүлэлт муу байгаа нь зөвхөн ТУЗ-ийн нийт гүйцэтгэл төдийгүй гишүүн тус бүрийн хийж гүйцэтгэсэн ажлыг хэмжих аргачлал байх шаардлагатайг харуулж байна.

ТУЗ нь компанийн стратегид тулгуурлан тодорхой бодлого, бодит зорилтуудаар дамжуулан компанийн үйл ажиллагааг удирдан чиглүүлдэг.

ТУЗ хариуцлагатай үр бүтээлтэй ажиллахад үнэн зөв, найдвартай мэдээллээр хангагдах шаардлагатай.

Актуарын тооцоололд үндэслэн даатгалын хураамжийн хэмжээ, нөөцийн сан, даатгалын компанийн хүлээх эрсдлийн дээд хэмжээг тооцоолж гаргах нь компанийн үйл ажиллагааг тасралтгүй тогтвортой явуулах үндэс юм.

ТУЗ-ийн үйл ажиллагааг хэвийн хэрэгжүүлэхэд нэр дэвшүүлэлт болон цалин хөлсийн хороо байгуулж ажиллахыг OECD/ЭЗХАХБ зөвлөдөг.

ТУЗ-ийн хариуцлагыг нэмэгдүүлэх, шийдвэр гаргалт, бүтээмжийг сайжруулахын тулд, ТУЗ-ийн дарга, гүйцэтгэх захирлын албан тушаалыг нэг хүн хийхийг хориглосон.

Компанийн засаглалын сургалтанд шинээр хамрагдсан хүмүүс
Сургалтанд хамрагдагсдын нэрс Тийм

Ш. Баясгалан -ийн

Б. Санчирдорж -ийн

М. Эрдэнэбат -ийн

П. Сарангэрэл -ийн

H. Thomas -ийн

Б. Батсайхан -ийн

Б. Баяржаргал -ийн

Ш. Идэр -ийн

Г. Ганхүү -ийн

Х. Ууганбаяр -ийн