ТУЗ-ийн хариуцлага

Эх сурвалж : Компанийн Засаглалын Үндэсний Зөвлөл

Нийтлэгдсэн : 2014.11.11

ТУЗ-ийн гишүүдийн үүрэг хариуцлагыг тодорхой, ойлгомжтой болгохын тулд ТУЗ-ийн гишүүдтэй хөдөлмөрийн гэрээнээс гадна тусгай нэмэлт гэрээг хийх нь чухал

Гүйцэтгэлийн үнэлгээний системийн ач холбогдлыг ойлгоход гүйцэтгэх удирдлага дахь ТУЗ-ийн идэвхитэй хяналт нэн чухал.

Орчин үеийн менежментийн хөгжилд гарсан томоохон дэвшил болон PMS (Performance measurement system) буюу гүйцэтгэлийн үнэлгээний систзм юм. PMS нь төлөвлөгөөт зорилгыг гүйцэтгэлийн дүнтэй харьцуулан тооцдог үнэлгээний систем юм. Гүйцэтгэлийн үнэлгээг хэмжиж бодит үр дүнг гаргаснаар компанийн удирдлагын хариуцлага сайжрах ач холбогдолтой. Иймээс даатгалын компаниуд гүйцэтгэлийн систзм нэвтрүүлэх нь компанийн засаглалын хөгжилд чухал хувь нэмэртэй.

 

Компанийн засаглалын сургалтанд шинээр хамрагдсан хүмүүс
Сургалтанд хамрагдагсдын нэрс Тийм

О. Чимгээ -ийн

Ж. Оджаргал -ийн

Б. Сансар -ийн

Б. Шагж -ийн

Б. Мягмаржаргал -ийн

Х. Норовсүрэн -ийн

Н. Батжаргал -ийн

Б. Үлэмж -ийн

С. Сэргэлэн -ийн

Б. Энхмандах -ийн