ТУЗ-ийн хариуцлага

Эх сурвалж : Компанийн Засаглалын Үндэсний Зөвлөл

Нийтлэгдсэн : 2014.11.11

ТУЗ-ийн гишүүдийн үүрэг хариуцлагыг тодорхой, ойлгомжтой болгохын тулд ТУЗ-ийн гишүүдтэй хөдөлмөрийн гэрээнээс гадна тусгай нэмэлт гэрээг хийх нь чухал

Гүйцэтгэлийн үнэлгээний системийн ач холбогдлыг ойлгоход гүйцэтгэх удирдлага дахь ТУЗ-ийн идэвхитэй хяналт нэн чухал.

Орчин үеийн менежментийн хөгжилд гарсан томоохон дэвшил болон PMS (Performance measurement system) буюу гүйцэтгэлийн үнэлгээний систзм юм. PMS нь төлөвлөгөөт зорилгыг гүйцэтгэлийн дүнтэй харьцуулан тооцдог үнэлгээний систем юм. Гүйцэтгэлийн үнэлгээг хэмжиж бодит үр дүнг гаргаснаар компанийн удирдлагын хариуцлага сайжрах ач холбогдолтой. Иймээс даатгалын компаниуд гүйцэтгэлийн систзм нэвтрүүлэх нь компанийн засаглалын хөгжилд чухал хувь нэмэртэй.

 

Компанийн засаглалын сургалтанд шинээр хамрагдсан хүмүүс
Сургалтанд хамрагдагсдын нэрс Тийм

Д. Мөнхцацрал -ийн

С. Отгонбат -ийн

Ц. Ариун -ийн

О. Мөнхгэрэл -ийн

Н. Урнаа -ийн

Б. Содбайгаль -ийн

Ж. Бадамдорж -ийн

Ц. Мөнхсайхан -ийн

Б. Одсүрэн -ийн

Ц. Чанцал -ийн