Хадгаламж зээлийн хоршооны ил тод нээлттэй байдал ба тайлагнал

Эх сурвалж : Компанийн Засаглалын Үндэсний Зөвлөл

Нийтлэгдсэн : 2014.11.11

ХЗХ-д жилийн тайланд тусгах мэдэллийн агуулга, бүтэц нь хялбар ойлгомжтой бөгөөд бүрэн бүтэн, ил од, нээлттэй байх асуудлыг анхаарч, өөрчлөлт хийж сайжруулах, хууль дүрмээ нарийн чанд сахих шаардлагатай байгааг харуулж байна.

ХЗХ-дын үйл ажиллагааны тухай тайлан мэдээлэл дутагдалтай байх нь зарим гишүүдийн зүгээс үл ойлголцол, зөрчил цаашилбал ХЗХ-ны нэр хүнд буурч, зах зээлд эзлэх байр суурьд сөргөөр нөлөөлөхөд ч хүргэж болно. Гишүүд хэрэгцээтэй мэдээллээ авахын тулд хэнд хандахаа мэдэхгүй байх, мөн ХЗХ-ны ажилтнууд нь тухайн мэдээллийг зохих ёсоор цаг хугацаанд гаргаж өгөх цаг зав, чадвар дутагдах нь бий. Иймд ХЗХ нь засаглалын ил тод нээлттэй байдлыг зөв хөгжүүлснээр дээр дурьдсан асуудлуудыг шийдвэрлэх боломжтой.

ХЗХ-д бусад санхүүгийн байгууллагуудтай харьцуулахад цахим хуудасны хэрэглээ, ашиглалт хангалтгүй байгаа нь хүчин чадал, зах зээлд эзлэх байр суурь доогуур байдагтай холбоотой. Зөвхөн гишүүддээ зориулсан цахим хуудсанд ХЗХ-ны гишүүдэд шаардлагатай мэдээллийн байршуулах нь чухал юм. Эдгээр мэдээлэд санхүүгийн болон үйл ажиллагааны тайлан, эрсдлийн хүчин зүйл, дээр дурдсан бүх үзүүлэлтүүд зэрэг багтана.

Компанийн засаглалын сургалтанд шинээр хамрагдсан хүмүүс
Сургалтанд хамрагдагсдын нэрс Тийм

Д. Энхтөр -ийн

Э. Ганзориг -ийн

Э. Ганчимэг -ийн

Г. Мөнхцолмон -ийн

Б. Эрдэнэбат -ийн

Э. Индра -ийн

А. Мөнхтуяа -ийн

А. Саранбаяр -ийн

Н. Отгонзул -ийн

Ц. Мөнх-Эрдэнэ -ийн