Даатгалын байгууллага ба гэр бүлийн компанийн засаглал

Эх сурвалж : Санхүүгийн зохицуулах хороо

Нийтлэгдсэн : 2014.11.06

Бэлтгэсэн: А.Март /Төслийн Удирдлага Хөгжлийн Хүрээлэнгийн мэргэжилтэн/

Даатгалын компани ба гэр бүлийн компанийн засаглал

Бэлтгэсэн: А.Март /Төслийн Удирдлага Хөгжлийн Хүрээлэнгийн мэргэжилтэн/

Гол агуулга:

 • Судалгааны зорилго, аргачлал
 • Судалгааны хамрах хүрээ
 • Судалгааны анхаарах асуудлууд
 • Судалгаанаас гарсан үр дүн
 • ОУ-ын компанийн засаглалын шалгуур үзүүлэлт
 • Санал

1. Судалгааны зорилго, аргачлал

Судалгааны зорилго

Даатгал болон гэр бүлийн компаниудын засаглалын өнөөгийн байдал, түүнийгүнэлэх, компанийн засаглалыг сайжруулах санал, зөвлөмж боловсруулах

Судалгааны аргачлал

Эдийн засгийн хамтын ажиллагаа, хөгжлийн байгууллага /OECD/, /Компанийн засаглалын зэрэглэл тогтоох судалгаа/

2. Судалгааны хамрах хүрээ

Даатгалын компани /Нийт 14 компани, 5 бүлэг 55 асуулт/-Даатгалын компанийн засаглалын зэрэглэл тогтоох судалгаа

Гэр бүлийн компани /Нийт 30 компани, 5 бүлэг 50 асуулт/- Гэр бүлийн компанийн засаглалын зэрэглэл тогтоох судалгаа

3. Судалгааны гол анхаарал татсан асуудлууд

Даатгалын компани

 • ТУЗ-ийн гишүүдийн гүйцэтгэлийн үнэлгээний аргачлал боловсруулан хэрэгжүүлдэг эсэх
 • ТУЗ-ийн гишүүдийн ажил мэргэжлийн ур чадварыг дээшлүүлэх албан ёсны шаардлага бүхий баримт бичиг боловсруулж үйл ажиллагаандаа хэрэглэдэг эсэх
 • ТУЗ-ийн гишүүдтэй ажлын чиг үүрэгтэй холбоотой үүрэг, хариуцлагыг тодорхойлсон гэрээ байгуулдаг эсэх
 • ТУЗ-ийн бүрэн эрхийн хугацаа
 • ТУЗ болон түүний дэд хороод компанийн зардлаар хөндлөнгийн зөвлөхүүдийг ажиллуулахыг зөвшөөрсөн бичгэн бодлого, ажиллагааг хэрэгжүүлсэн эсэх
 • ТУЗ нь ТУЗ-ийн хараат бус гишүүнээр ахлуулсан хараат бус дотоод хяналт шалгалтын нэгжийг байгуулсан эсэх 

Гэр бүлийн компани

 • Гэр бүлийн болон гэр бүлийн бус гишүүдэд адил тэгш хандах бодлого хэрэгжүүлдэг эсэх
 • Аливаа маргаан зөрчлийг оновчтой шийдвэрлэх арга механизм бүрэлдсэн эсэх
 • Жижиг хувь нийлүүлэгчдийн эрх
 • ТУЗ болон гэр бүлийн гишүүдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн бодлого

4. Судалгаанаас гарсан үр дүн

Даатгалын компани

 

Ангилал

Засаглалын шалгуур үзүүлэлт /OECD/, %

Салбарын засаглалын үзүүлэлт

%

1.       

Хувь нийлүүлэгчдийн эрх

20

9.64

2.       

Хувь нийлүүлэгчдийн бодлого

10

5.27

3.       

Аудитын бүтэц ба бодлого

10

3.25

4.       

Санхүүгийн тайлагнал ба ил тод байдал

20

15.18

5.       

ТУЗ-ийн бүтэц, бодлого

40

23.08

6.       

 

100

56.42

 

Гэр бүлийн компани

 

Ангилал

Засаглалын шалгуур үзүүлэлт /OECD/, %

Салбарын засаглалын үзүүлэлт

%

1.       

Хувь нийлүүлэгчдийн эрх

20

10

2.       

Хувь нийлүүлэгчдийн бодлого

10

6.40

3.       

Аудитын бүтэц ба бодлого

10

7.75

4.       

Санхүүгийн тайлагнал ба ил тод байдал

20

12.36

5.       

ТУЗ-ийн бүтэц, бодлого

40

21.19

6.       

 

100

57.71

 

5. Олон улсын компанийн засаглалын шалгуур үзүүлэлт

БЭХЖСЭН /Маш сайн үзүүлэлттэй буюу 90-100 оноос

ХӨГЖИНГҮЙ /Сайн үзүүлэлттэй 80-89 оноо/

ХӨГЖИЖ БУЙ /Сул үзүүлэлттэй 50-79 оноос/

АЮУЛТАЙ /Муу үзүүлэлттэй 49 ба түүнээс доош/

6. Санал

Даатгалын байгууллага

 • ТУЗ-ийн хариуцлагыг өндөрсгөх, шийдвэр гаргалтыг сайжруулах
 • Үр бүтээмж өндөртэй ТУЗ-ыг бий болгох
 • ТУЗ-ийн дарга болон гүйцэтгэх захирлын албан тушаалыг нэг хүнд хариуцуулахгүй байх
 • ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн дэх хараат бус гишүүний тоог зохих хувьд хүргэх
 • Гэр бүлийн компани

Гэр бүлийн  компанийг байгуулахад                                                                      

 • Компанийн засаглалын тогтвортой үүсгэн байгуулах сайн тогтолцоог бий болгох
 • Санхүүгийн зохицуулах хорооноос баталсан Компанийн засаглалын кодексийг гэр бүлийн компани /ХХК/-д тохируулан өөрчилж гаргаж өгөх
 • Гэр бүлийн гишүүдийн ажил эрхлэлтийн бодлогыг анхнаасаа зөв тодорхойлох
 • Компанийн залгамж халааг зөв төлөвлөж бэлтгэх
Компанийн засаглалын сургалтанд шинээр хамрагдсан хүмүүс
Сургалтанд хамрагдагсдын нэрс Тийм

Б. Ариунтуяа -ийн

Б. Оюунбат -ийн

Х. Батжаргал -ийн

И. Уранбаяр -ийн

Ч. Уугантуяа -ийн

П. Очирбат -ийн

М. Баярцэцэг -ийн

П. Урангоо -ийн

Д. Зоригт -ийн

Б. Март -ийн