Төрийн өмчит компанийн засаглал

Эх сурвалж : Компанийн Засаглалын Үндэсний Зөвлөл

Нийтлэгдсэн : 2014.11.11

Судалгааг төрийн өмчит компанийн (ТӨК)-уудын засаглалын өнөөгийн байдлыг үнэлэх зорилгоор явуулсан.

Судалгааг төрийн өмчит компанийн (ТӨК)-уудын засаглалын өнөөгийн байдлыг үнэлэх зорилгоор явуулсан. Судалгааны асуулгыг төрийн өмчит компаниудын баримталбал зорих засалгалын үндсэн зарчмуудын дагуу 7 бүлэгт бүлэглэн үзлээ.
1-р бүлэг- Үйл ажиллагааны зохицуулалтын үр дүнтэй тогтолцоо бүрдсэн байдал
2-р бүлэг- Засгийн газар ТӨК-ийн хувьд бүрэн эрхээ хэрэгжүүлж байгаа байдал
3-р бүлэг- Бүх хувьцаа эзэмшигчдэд тэгш, шударга хандах зарчмын хаэрэгжилт
4-р бүлэг- Оролцогч талуудтай харилцах харилцаа
5-р бүлэг- Ил тод байдал, тайлагнал
6-р бүлэг- Дотоод аудит
7-р бүлэг- ТУЗ-ийн гишүүдийн хариуцлага
Асуулгын бүтцийг товч тайлбарлавал дараах байдалтай байна. Үүнд:
  • Нээлттэй, ил тод байдал /5-р бүлэг/ ба ТУЗ-ийн гишүүдийн үүрэг, хариуцлага /7 бүлэг/ 24 асуулт буюу нийт асуулгын 48%-ийг эзэлж байна.
  • Компанийн сайн засаглалын үндсэн үзүүлэлтүүд болох нээлттэй, ил тод байдал /5 бүлэг/ ба ТУЗ-ын гишүүдийн үүрэг, хариуцлага /7 бүлэг/ Засгийн газар ТӨК-иудын гол хувьцаа эзэмшигчийн хувьд олон нийтийн эрх ашгийг төлөөлөн хувьцаа эзэмшигчийн үүргээ хэрхэн биелүүлж байгааг судлах зорилгоор 7 асуулт ашиглав.
  • Төрийн өмчийн компаниудын үр дүнтэй зохицуулалтын тогтолцоо, хувьцаа эзэмшигчдэд тэгш шударга хандах компанийн засаглалд оролцогч талуудтай харилцах, дотоод аудитын үйл ажиллагааг үнэлэх зорилгоор 3-6 асуулт ашигласан.
Судалгааны асуулга нийт 50 асуултаас бүрдэж байна.
Судалгаанд нийт 16 компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга болон 6 гишүүн, ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга болон гүйцэтгэх захирал гэсэн 9 албан тушаалтан хамрагдсан.
Компанийн засаглалын сургалтанд шинээр хамрагдсан хүмүүс
Сургалтанд хамрагдагсдын нэрс Тийм

О. Чимгээ -ийн

Ж. Оджаргал -ийн

Б. Сансар -ийн

Б. Шагж -ийн

Б. Мягмаржаргал -ийн

Х. Норовсүрэн -ийн

Н. Батжаргал -ийн

Б. Үлэмж -ийн

С. Сэргэлэн -ийн

Б. Энхмандах -ийн