Үйл ажиллагааны зохицуулалтын үр дүнтэй тогтолцоо бүрдсэн байдал

Эх сурвалж : Компанийн Засаглалын Үндэсний Зөвлөл

Нийтлэгдсэн : 2014.11.11

ТӨК-ийн эрх зүйн зохицуулалтын тогтолцоо нь Эдийн засгийн хамтын ажиллагаа, хөгжлийн байгууллага (ЭЗХАХБ)-аас гаргасан Компанийн засаглалын зарчмуудад тулгуурлан зах зээлийн шударга өрсөлдөөнд суурилсан байх ёстой.

Эдгээр зарчмуудад тулгуурлан шуударга өрсөлдөөнд суурилж, төрийн өмчит болон хувийн хэвшлийн компаниуд шударга өрсөлдөх боломжийг бүрдүүлсэн байх ёстой. Үүний тулд төрийн зохицуулалтын чиг үүргийг төр өмчлөгч болохын хувьд үүсдэг хувьцаа эзэмшигчийн эрх үүргээс тусгаарласан байхыг шаардах нь зүй юм.

Төрийн өмчийн төлөөллийг хэрэгжүүлэх журмыг “Компанийн тухай” хуулийн 2.4, 2.5, 2.6 зүйлүүд болон Төрийн болон орон нутгийн (ТБОНӨ)-ийн тухай хуулиар, төрийн хяналт, зохицуулдаг

Төр зохицуулагчийн үүргээ хэрэгжүүлэхдээ тухайн компанийн өмчлөгчийн хувьд бусдаас давуу эрх эдлүүлэх эсвэл улс төрийн шалтгаанаар үйл ажиллагаанд нь дарамт учруулахуйц бодлого баримтлах тохиолдол гардаг. Дэд бүтцийн болон нийгмийн чиглэлээр ажиллаж буй төрийн өмчит компаниудын ихэнхи нь алдагдалтай байна. Энэ нь улс төрийн зорилгоор ТӨК, салбар өөрийгөө санхүүжүүлж чадахгүйд хүрч улсын төсөв эсвэл бусдын зээл тусламжаас хараат байсаар байгаатай холбоотой юм.

Төрийн өмчит болон хувийн хэвшлийн компаниудыг шударга өрсөлдөх эрх зүйн зохицуулалтын тогтолцоо бүрдсэн байна.

Компанийн засаглалын сургалтанд шинээр хамрагдсан хүмүүс
Сургалтанд хамрагдагсдын нэрс Тийм

О. Чимгээ -ийн

Ж. Оджаргал -ийн

Б. Сансар -ийн

Б. Шагж -ийн

Б. Мягмаржаргал -ийн

Х. Норовсүрэн -ийн

Н. Батжаргал -ийн

Б. Үлэмж -ийн

С. Сэргэлэн -ийн

Б. Энхмандах -ийн