• АПУ ХК
  • Ногдол ашгийн бодлого
Тайлант он Нийт хувьцааны тоо /ширхэг/-Ногдол ашиг тараах Нэгж хувьцаанд зарласан ногдол ашиг Нийт ногдол ашиг
1 2005 он 742,877 130 96,574,010
2 2006 он 742,877 60 44,572,620
3 2007 он 742,877 538 399,667,826
4 2008 он 74,287,700 10 742,877,000
5 2009 он 74,167,019 20 1,483,340,380
6 2010 он 74,167,019 40 2,966,680,760
7 2011 он 74,167,019 60 4,450,021,140
8 2012он 74,167,019 70 5,191,691,330
9 2013 он 74,167,019 90 6,675,031,710
10 2014 он 74,167,019 0 0
11 2015 он 74,167,019 70 5,191,691,330
        27,242,148,106

 

Компанийн засаглалын сургалтанд хамрагдсан байдал
Сургалтанд хамрагдагсдын нэрс Тийм

П. Батсайхан АПУ ХК-ийн ТУЗ -ийн дарга

Ё. Гэрэлчулуун АПУ ХК-ийн ТУЗ -ийн гишүүн

Г. Ганболд АПУ ХК-ийн ТУЗ -ийн гишүүн

Ө. Батбаяр АПУ ХК-ийн ТУЗ -ийн гишүүн

А. Сиваев АПУ ХК-ийн ТУЗ -ийн гишүүн

С. Эрдэнэ АПУ ХК-ийн ТУЗ -ийн гишүүн

Х. Харон Юсупович АПУ ХК-ийн ТУЗ -ийн гишүүн

Р. Карло АПУ ХК-ийн ТУЗ -ийн гишүүн

О. Тревор АПУ ХК-ийн ТУЗ -ийн гишүүн

Х. Трэвис АПУ ХК-ийн ТУЗ -ийн гишүүн