Овог : С

Нэр : Эрдэнэ

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.