• АПУ ХК
  • Нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигчид

2015 оны 1 дүгээр сарын 20-ны өдрийн байдлаар Үнэт цаасны төлбөр тооцоо төвлөрсөн хадгаламжийн төв ХХК-иас ирүүлсэн 10 ба түүнээс дээш хувьцаа эзэмшигчдийн хувь эзэмшлийн судалгаагаар:

 

ҮЦ код 90 Нэр: АПУ Нийт гаргасан хувьцааны тоо: 74,287,700
  БДК   Тоо ширхэг Хувь
1 31 Туул интернэшнл ХХК 38,423,100 51,72%
2 31 Wit alliance limited 14,926,600 20.09%
3 120 Голомт банк ХХК 14,764,508 19.87%