Овог : Ө

Нэр : Батбаяр

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.