Овог : Хамхоев

Нэр : Харон Юсупович

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.