• Компанийн засаглал
Даатгалын компаниудын “Автотээврийн хэрэгслийн даатгал”-ын гэрээгээр даатгалын нөхөн төлбөр олгохгүй байх нөхцөлийг танилцуулж байна Даатгалын засаглал Санхүүгийн зохицуулах хорооны эрх зүйн байдлын тухай хууль, Даатгалын тухай хуульд заасны дагуу Санхүүгийн зохицуулах хороо нь
Аудитын бүтэц бодлого Даатгалын засаглал Даатгалын компанийн ТУЗ нь жилийн тайландаа оролцогч талууд, нэгдмэл сонирхолтой этгээдүүдтэй хийсэн санхүүгийн болон бизнесийн хэлцийн товч
Санхүүгийн тайлагнал ба ил тод байдал Даатгалын засаглал Санхүүгийн тайлан болон бусад мэдээллийн тайлангах МУ-ын хууль журмыг сахин биелүүлж байгаа эсэхэд ТУЗ хяналт тавих бодлого хэрэгжүүлэх ёсто
Ёс зүйн дүрэм, хувь нийлүүлэгчдийн бодлого ба эрх Даатгалын засаглал Компанийн мэргэжлийн ёс зүйн дүрмийг ТУЗ боловсруулан хэрэгжүүлэх түгээх нь онцгой ач холбогдолтой.
ТУЗ-ийн гүйцэтгэл, үнэлгээ Даатгалын засаглал Компанийн гүйцэтгэлийн үнэлгээний систем нь ТУЗ-ийн цалин, сургалтын хэрэгцээ, шаардлага дүрэм журмын шинэчлэл, хязгаарлалтын хэрэгцээ шаард
ТУЗ-ийн хариуцлага Даатгалын засаглал ТУЗ-ийн гишүүдийн үүрэг хариуцлагыг тодорхой, ойлгомжтой болгохын тулд ТУЗ-ийн гишүүдтэй хөдөлмөрийн гэрээнээс гадна тусгай нэмэлт гэрээг хи
ТУЗ-ын бүтэц зохион байгуулалт Даатгалын засаглал ТУЗ-ийн хэмжээ хэт бага эсвэл хэт их байх нь бүтээмжийг бууруулах учраас тэнцвэрт байдлыг хангах нь чухал.
Даатгалын компанийн засаглал Даатгалын засаглал Компанийн засаглалыг сайжруулахын тулд даатгалын компаниуд аудитын бүтэц, бодлогыг анхаарах шаардлагатай.
Даатгалын байгууллага ба гэр бүлийн компанийн засаглал Даатгалын засаглал Бэлтгэсэн: А.Март /Төслийн Удирдлага Хөгжлийн Хүрээлэнгийн мэргэжилтэн/
Компанийн засаглалын сургалтанд шинээр хамрагдсан хүмүүс
Сургалтанд хамрагдагсдын нэрс Тийм

Б. Ариунтуяа -ийн

Б. Оюунбат -ийн

Х. Батжаргал -ийн

И. Уранбаяр -ийн

Ч. Уугантуяа -ийн

П. Очирбат -ийн

М. Баярцэцэг -ийн

П. Урангоо -ийн

Д. Зоригт -ийн

Б. Март -ийн