• Компанийн засаглал
Орчин үе ба дотоод аудит сэдэв: илтгэгч ХХБ-н Ерөнхий Аудитор П.Гантуул Аудитын компанийн засаглал мэргэшсэн нягтлан бодох бүртгэл жилийн уулзалт-2017
Төрийн Өмчит Компанийн Засаглалыг сайжруулах дотоод аудитын үйл ажиллагааг бэхжүүлэх нь сэдэв: Илтгэгч КЗҮЗ-н Дарга Д.Ганбаяр Аудитын компанийн засаглал Мэргэшсэн нягтлан бодох бүртгэлийн Институт Жилийн уулзалт-2017
Аудитын компанийн бүтэц ба бодлого Аудитын компанийн засаглал Компани тухайн тайлангийн хугцаанд хийсэн сонирхлын зөрчилтэй хэлцлийн тоо, хэлцэл хийсэн этгээд, хэлцлийн үнийн талаарх мэдээллийг жилийн т
Аудитын компанийн санхүүгийн тайлагнал ба ил тод байдал Аудитын компанийн засаглал Компанийн үйл ажиллагаа тэр тусмаа санхүүгийн үйл ажиллагаанд нөлөөлж болзошгүй аливаа нөхцөл байдлыг цаг тухайд нь үнэн зөв ТУЗ-д мэдээлж б
Аудитын компанийн хувь нийлүүлэгчдийн бодлого Аудитын компанийн засаглал Компанийн хувь нийлүүлэгчид болон нэгдмэл сонирхолтой этгээдүүдтэй хийсэн бүх материаллаг санхүүгийн болон бизнесийн хэлцлүүдийг ил тод байл
Аудитын компанийн ТУЗ-ийн хэмжээ, бүтэц, түүний бодлого Аудитын компанийн засаглал ТУЗ-ийн хэмжээ хэт жижиг эсвэл хэт нүсэр байх нь бүтээмжийг бууруулах учраас тэнцвэрт байдлыг хангах нь маш чухал.
Аудитын компанийн засаглал Аудитын компанийн засаглал Аудитын компаниудын засаглалд хийгдсэн судалгаа
Хараат бус аудитын тогтолцоо Аудитын компанийн засаглал Чой.Чимидсүрэн /Монголын Мэргэшсэн Нягтлан Бодогчдын Институт/
Аудитын тогтолцоо нь компанийн засаглалыг сайжруулах үндсэн хүчин зүйл болох нь: Аудитын компанийн засаглал Компанийн засаглал ба Аудитын тогтолцоо Үндэсний семинар 2013 оны 10-р сарын 4 Төрийн ордон
Нягтлан бодох бүртгэл, аудитын эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгох зарим асуудал Аудитын компанийн засаглал Нягтлан бодох бүртгэл, аудитын эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгох зарим асуудал Б.Болормаа МНБ, Докторант /Сангийн яамны НБББГазар/
НББ, Аудитын стандартыг мөрдөх талаар дэлхийн банкнаас өгсөн зөвлөмжүүд, эдгээрийн хэрэгжилт Аудитын компанийн засаглал Д. Бадамчимэг-Дэлхийн банкны санхүүгийн удирдлагын мэргэжилтэн
Компанийн засаглалын сургалтанд шинээр хамрагдсан хүмүүс
Сургалтанд хамрагдагсдын нэрс Тийм

Б. Ариунтуяа -ийн

Б. Оюунбат -ийн

Х. Батжаргал -ийн

И. Уранбаяр -ийн

Ч. Уугантуяа -ийн

П. Очирбат -ийн

М. Баярцэцэг -ийн

П. Урангоо -ийн

Д. Зоригт -ийн

Б. Март -ийн