Аудитын компанийн засаглал

Эх сурвалж : Компанийн Засаглалын Үндэсний Зөвлөл

Нийтлэгдсэн : 2014.11.13

Аудитын компаниудын засаглалд хийгдсэн судалгаа

Энэхүү судалгаа нь Аудитын компанийн засаглалын өнөөгийн байдал, компанийн засаглалын үндсэн зарчмуудын хүрээнд хийгдсэн. Үүнд:

  • Хувьцаа эзэмшигчдийн эрх ба чиг үүрэг
  • Хувьцаа эзэмшигчдэд тэгш хандах зарчим
  • Оролцогч талуудын эрх гүйцэтгэх үүрэг
  • Мэдээлийн нээлттэй ил тод байдлыг хангах зарчим
  • ТУЗ-ын үүрэг хариуцлага зэрэг болно

Дээрх зарчмуудыг тус бүр нэг нэг бүлэг болгон нийт 97 аудитын компаниас судалгаанд 24 компанийг хамруулсан.

Санал асуулгын үзүүлэлтийг ярилцлагаар бататгах явцад аудитын компаниудын тал хувь нь ТУЗ-гүй учир ТУЗ-ийн бүтцийн талаар буруу ойлголттой, ТУЗ-ийн аудитын хорооны үйл ажиллагааг өөрийн үндсэн үйл ажиллагаатай хольж хутгасан нь илэрсэн.

Судалгааг бүлэг тус бүрээр ангилан үр дүнг гаргаж аудитын компанийн засаглалын өнөөгийн байдалд үнэлэлт дүгнэлт өгсөн.

Нийт санал асуулганд хамрагдсан компаниудын 46% буюу 11 нь ТУЗ-тэй байсан бөгөөд одоогийн байдлаар Монгол улс дахь аудитын компани гэр бүлийн шинжтэй байгаа нь харагдаж байна.

Компанийн засаглалын сургалтанд шинээр хамрагдсан хүмүүс
Сургалтанд хамрагдагсдын нэрс Тийм

Б. Сэлэнгэ -ийн

Д. Ган-Очир -ийн

Г. Эрдэнэбилэг -ийн

Г. Өлзийбат -ийн

Ц. Наранцэцэг -ийн

Х. Даваахүү -ийн

Г. Энхжаргал -ийн

Ж. Иманмагзам -ийн

Ү. Галмандах -ийн

О. Отгонбаяр -ийн