Аудитын компанийн хувь нийлүүлэгчдийн бодлого

Эх сурвалж : Компанийн Засаглалын Үндэсний Зөвлөл

Нийтлэгдсэн : 2014.11.13

Компанийн хувь нийлүүлэгчид болон нэгдмэл сонирхолтой этгээдүүдтэй хийсэн бүх материаллаг санхүүгийн болон бизнесийн хэлцлүүдийг ил тод байлгаж тайлагнаж байхын ач холбогдлыг онцолжээ

Оролцогч талуудын тус компани эсхүл холбо компанитай хийсэн санхүү болон бизнесийн хэлцлийг бүртгэх бие даасан аргачлалтай байх нь нэн  чухал. Уг аргачлал нь тайлангийн чанарыг дээшлүүлэхийн зэрэгцээ бодлого хэрэгжүүлэлтийн чанарыг үнэлэхэд ач холбогдолтой.

Ажилтнууд компанийн удирдлагад оролцох боломжийг нэмэгдүүлэхийн тулд компанийн ашгаас хүртэх мехнизм буюу ажилтнуудад хувьцаа эзэмшүүлэх хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхийг дэмжинэ. Ажилтнууд компанийхаа хувьцааг эзэмшсэнээр ажилдаа хандах хандлага, өөрслөгдөж, ажил олгогч болон ажилтнуудын хамтын ажиллагаа сайжирна. Үүнээс гадна компанийн үйл ажиллагаа болн хөдөлмөрийн нөхцлийг сайжруулах тал дээр мониторинг хийхэд идэвхитэй оролцох болно. Ажилтнууд нь эрхээ хадгалахад шаардагдах мэдээллийг олж авах эрхтэй. Компанийн цалин урамшууллын бодлого, бизнес төлөвлөгөөний тайлбар, тухайн улирлын төлөвлөгөө, хүний нөөцийг хөгжүүлэх төлөвлөгөө болон санхүүгийн байдлын талаарх ерөнхий мэдээллийг тогтмол өгдөг байх ёстой.

Компанийн оролцогчдын хамгийн чухал хэсэг болох ажилтнуудын эрхийг хүндэтгэх нь аливаа компанийн амжилтын гол хүчин зүйл юм. Тийм ч учраас шударга хөдөлмөр эрхлэлтийн бодлогыг боловсруулж мөрдөх асуудал маш чухал юм.

ТУЗ болон түүний дэд хороод компанийн зардлаар хөндлөнгийн зөвлөхүүдийг ажиллуулах зөвшөөрсөн бичгэн бодлого ба ажиллагааг хэрэгжүүлэх.

Компани нь хувьцаа эзэмшигчдэд хувь нийлүүлэгчдийн тогтоол, ТУЗ-д нэр дэвшигчдийн танилцуулга ба хувьцаа эзэмшигдчийн хуралд хэлэлцэх асуудлыг оруулахад цаг хугацааг хуульд зааснаар хангалттай олгосон бичгэн бодлогыг батлаж мөрдсөн байна.

Компанийн засаглалын сургалтанд шинээр хамрагдсан хүмүүс
Сургалтанд хамрагдагсдын нэрс Тийм

О. Чимгээ -ийн

Ж. Оджаргал -ийн

Б. Сансар -ийн

Б. Шагж -ийн

Б. Мягмаржаргал -ийн

Х. Норовсүрэн -ийн

Н. Батжаргал -ийн

Б. Үлэмж -ийн

С. Сэргэлэн -ийн

Б. Энхмандах -ийн