Овог : Шаравжамц

Нэр : Жавзансүрэн

Хүйс : эрэгтэй

Компани Албан тушаал Огноо
Мэдээлэл байхгүй байна.