Овог : Дансран

Нэр : Энхболд

Хүйс : эрэгтэй

Шагнал Огноо
1. ХХМТГ-ын "ЖУУХ БИЧИГ" 2018