Овог : Бадрах

Нэр : Шаравсамбуу

Хүйс : эрэгтэй

Компани Албан тушаал Огноо
Мэдээлэл байхгүй байна.