Овог : Бадрах

Нэр : Шаравсамбуу

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.