Овог : Бадрах

Нэр : Шаравсамбуу

Хүйс : эрэгтэй

Шагнал Огноо
Мэдээлэл байхгүй байна.