Овог : Данзан

Нэр : Даянбилгүүн

Хүйс : эрэгтэй

Компани Албан тушаал Огноо
Мэдээлэл байхгүй байна.