Овог : Данзан

Нэр : Даянбилгүүн

Хүйс : эрэгтэй

Шагнал Огноо
Мэдээлэл байхгүй байна.