Овог : Данзан

Нэр : Даянбилгүүн

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.