Овог : Баатар

Нэр : Оюунбат

Хүйс : эрэгтэй

Компани Албан тушаал Огноо
Мэдээлэл байхгүй байна.