Овог : Намбар

Нэр : Батцэцэг

Хүйс : эмэгтэй

Компани Албан тушаал Огноо
Мэдээлэл байхгүй байна.