Овог : Намбар

Нэр : Батцэцэг

Хүйс : эмэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.