Овог : Сугар

Нэр : Лхагвадорж

Хүйс : эрэгтэй

Компани Албан тушаал Огноо
Мэдээлэл байхгүй байна.