Овог : Авирмэд

Нэр : Түмэнбаяр

Хүйс : эрэгтэй

Компани Албан тушаал Огноо
Мэдээлэл байхгүй байна.