Овог : Авирмэд

Нэр : Түмэнбаяр

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.