Овог : Авирмэд

Нэр : Түмэнбаяр

Хүйс : эрэгтэй

Шагнал Огноо
Мэдээлэл байхгүй байна.