Овог : Сүхбаатар

Нэр : Жавхлан

Хүйс : эмэгтэй

Компани Албан тушаал Огноо
Мэдээлэл байхгүй байна.