Овог : Сүхбаатар

Нэр : Жавхлан

Хүйс : эмэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.