Овог : Гунаажав

Нэр : Алтаймаа

Хүйс : эрэгтэй

Компани Албан тушаал Огноо
Мэдээлэл байхгүй байна.