Овог : Гунаажав

Нэр : Алтаймаа

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.