Овог : Цэрэндулам

Нэр : Базар

Хүйс : эрэгтэй

Компани Албан тушаал Огноо
Мэдээлэл байхгүй байна.