Овог : Еселхан

Нэр : Жагаслаг

Хүйс : эрэгтэй

Компани Албан тушаал Огноо
Мэдээлэл байхгүй байна.