Овог : Еселхан

Нэр : Жагаслаг

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.